Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Article . 2022

Assessing the Competencies of the Medical Faculty Graduates within the frame of Pre-Graduate Medical Education National Core Curriculum

Fatih Namal;
Open Access
Turkish
Published: 20 Oct 2022
Publisher: Zenodo
Abstract

Özet Tanımlayıcı tipte tasarlanan bu çalışmada tıp eğitiminde Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)-2014’e göre hekimlerin yeterliliklerinin belirlenmesi, mevcut eğitim çıktıları için veri tabanı oluşturulması, tıp fakültesi eğitim müfredatı hazırlanırken mezun yeterlilikleri göz önüne alınarak eğitime yönelik önerilerde bulunulması hedeflenmiştir. Bu amaçla çalışmaya belirlenmiş asker hastaneleri ve askeri birinci basamak muayene merkezlerinde görev yapan hekimler ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan uzmanlık öğrencisi hekimlerden soru formuna cevap vermeyi kabul eden toplam 501 hekim dahil edilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından 10 Mart 2016-30 Haziran 2016 tarihleri arasında katılımcılarla yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Hekimlerin temel hekimlik uygulamaları ile ilgili aldıkları puanlar altı ana başlık altında toplanmış ve Ulusal ÇEP-2014’te belirlenmiş olan asgari düzeylerle karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda “öykü alma” uygulamalarından 161 (%32.1) katılımcı, “kayıt tutma, raporlama ve bildirim” uygulamalarından 78 (%15.6) katılımcı, “koruyucu hekimlik ve toplum hekimliği uygulamaları” için 72 (%14.4) katılımcı, “girişimsel ve girişimsel olmayan uygulamalar” için 62 (%12.4) katılımcı, “laboratuvar testleri ve ilgili diğer işlemler” uygulamalarından 26 (%5.2) katılımcı ve “genel ve soruna yönelik fizik muayene” uygulamalarından 25 (%5.0) katılımcı yeterli olarak bulunmuştur. Hekimlerin özellikle adli tıp ve kadın hastalıkları ve doğum alanlarındaki uygulamalarda tıp fakültesinde yeterli eğitimi alamadıkları tespit edilmiştir. Katılımcıların en düşük yeterlilik gösterdiği “genel ve soruna yönelik fizik muayene” ve “laboratuvar testleri ve ilgili diğer işlemler başlığı” altında belirlenmiş uygulamalar başta olmak üzere tüm uygulama alanlarının geliştirilmesine yönelik önlemleri içerecek müfredat programlarının hazırlanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Abstract In this descriptive study, it is aimed to determine the competencies of physicians according to NCC-2014, to create databases for current educational output, to consider graduate competencies while preparing medical faculty training curriculum and to make suggestions for education. For this purpose, a total of 501 physicians agreed to answer the questionnaire and working in designated military hospitals and military primary care examination centers and residents at Ankara University Faculty of Medicine Hospital were included in the study. The data were collected by the researcher by face-to-face interviews with the participants between 10 March 2016 and 30 June 2016. The scores of the physicians regarding the basic medical practices were collected under six main topics and compared with the minimum levels described in NCC-2014. As a result of the study, 161 (32.1%) participants were adequate in “history taking” applications, 78 (15.6%) participants were adequate in “recording, reporting and notification”, 72 (14.4%) participants were competent in “preventive medicine and community medicine practice”, 62 (12.4%) participants were competent in “interventional and noninterventional practice”, 26 (5.2%) participants were competent in “laboratory tests and other related procedures”, and 25 (5.0%) participants were competent in “general and problem focused physical examinations”. It has been determined that physicians do not receive adequate training in the medical faculty, especially in the field of forensic medicine and obstetrics and gynecology. Curriculum programs should be prepared that will include measures for the development of all application areas, especially the practices determined under the heading of “general and problem focused physical examinations” and “laboratory tests and other related procedures”, where the participants have the lowest proficiency.

Subjects

Mezuniyet öncesi, Tıp eğitimi, Yeterlilikler, Ulusal ÇEP-2014, Pre-Graduate, Medical education, Competencies, National core curriculum-2014

moresidebar