Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Article . 2022

Impact of Cooperation Established Between Physicians and Nurses Working at Surgical Clinics on The Tendency of Nurses to Make Medical Errors

Derya Esenkaya; Gökçen Aydın Akbuğa;
Open Access
English
Published: 18 Oct 2022
Publisher: Zenodo
Abstract

Abstract The aim of this study is to determine the effect of cooperation between physicians and nurses working in surgical clinics on the tendency of nurses to make medical errors. The research was carried out in a descriptive manner at Yozgat Bozok University Research and Application Center surgical units between April-May 2021. 130 surgical nurses and 40 surgeons were included in the study. In the evaluation of the data, independent two-sample t-test, Mann-Whitney U test, one-way analysis of variance, Duncan test, Kruskal Wallis test, Pearson correlation coefficient, and regression analysis were used. When the Jefferson Physician and Nurse Professional Collaboration Scale mean scores of physicians and nurses were examined; the mean score of nurses was 52.2±5.8, and the mean score of physicians was 50.7±4.6. Nurses' Malpractice Tendency Scale mean score was determined as 236.1±16.5. It was determined that when the Jefferson Physician and Nurse Professional Collaboration Scale score of the nurses increased by one unit, the Malpractice Tendency Scale score increased by 1.247. Statistically, it was determined that there was a weak positive relationship (p<0.05). The existence of a healthy and effective cooperation system between physicians and nurses in surgical units is important in preventing medical errors. In our study, it was determined that the physician-nurse relationship in surgical units had an effect on the medical error tendency of nurses. In line with the data obtained, it is recommended to measure the reflections of the trainings on the cooperation in order to increase the effective trainings in changing the professional communication within the team on doctor-nurse cooperation in a positive way and to strengthen the concrete data. Özet Bu çalışma cerrahi kliniklerde çalışan hekim ve hemşireler arasındaki iş birliğinin hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi cerrahi birimlerinde Nisan-Mayıs 2021 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. Çalışmaya 130 cerrahi hemşiresi ve 40 cerrah dahil edildi. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız iki örneklemli t testi, Mann-Whitney U testi, tek yönlü varyans analizi, Duncan testi, Kruskal Wallis testi, Pearson korelasyon katsayısı ve regresyon analizi kullanılmıştır. Doktor ve hemşirelerin Jefferson Hekim ve Hemşire Mesleki İş Birliği Ölçeği puan ortalamalarına bakıldığında; hemşirelerin puan ortalaması 52.2±5.8, hekimlerin puan ortalaması 50.7±4.6 idi. Hemşirelerin Malpraktis Eğilim Ölçeği puan ortalaması ise 236.1±16.5 olarak belirlendi. Hemşirelerin Jefferson Hekim ve Hemşire Mesleki İş Birliği Ölçeği puanı bir birim arttığında Malpraktis Eğilim Ölçeği puanının 1.247 arttığı belirlendi. İstatistiksel olarak zayıf bir pozitif ilişki olduğu belirlendi (p<0.05). Cerrahi birimlerde hekim ve hemşireler arasında sağlıklı ve etkin bir iş birliği sisteminin varlığı tıbbi hataların önlenmesinde önemlidir. Çalışmamızda cerrahi birimlerde hekim-hemşire ilişkisinin hemşirelerin tıbbi hata eğilimleri üzerinde etkisi olduğu belirlendi. Elde edilen veriler doğrultusunda doktor-hemşire iş birliği konusunda ekip içi profesyonel iletişimin olumlu yönde değiştirilmesinde etkili eğitimlerin arttırılması ve somut verilerin güçlendirilmesi için eğitimlerin iş birliğine yansımalarının ölçülmesi önerilmektedir.

Subjects

Collaboration, Medical Error, Surgeon, Nursing., İş birliği, Tıbbi Hata, Cerrah, Hemşirelik.

moresidebar