Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 4 versions
Publication . Article . 2022

Analysis of COVID-19 Patient Follow-Ups

Güler Sönmez, Tuğba; Fidancı, İzzet; Ayhan Başer, Duygu; Aksoy, Hilal; Yengil Taci, Duygu; Cankurtaran, Mustafa;
Open Access
Published: 16 Jan 2022 Journal: Life and Medical Sciences, volume 1, pages 55-61 (issn: 2791-9145, Copyright policy )
Publisher: Life and Medical Sciences
Abstract

Abstract In this study, it was aimed to examine the follow-ups of patients diagnosed with COVID-19 ‎during the pandemic process and to evaluate the relationship between the symptoms/disease ‎characteristics of the individuals and their prognosis. The study was completed by retrospectively accessing the ‎patient data with a diagnosis of COVID-19 between 01.04.2020 and 01.02.2021 using the ‎archive scanning method. A total of 438 COVID-19 patients were included in the study. The study was completed by reaching the information questioned ‎in the follow-up of the patients during the COVID-19 disease processes, information on the ‎symptoms/disease characteristics and disease prognoses. Of the patients diagnosed with ‎ COVID-19, 49.3% were female and 50.7% were male. The hospitalization rate of the patients ‎was found to be 12.3%. Hospitalization times of patients with cardiovascular disease, ‎diabetes mellitus and respiratory system disease were found to be statistically significantly ‎longer (p<0.001; p<0.001; p=0.045, respectively). There is a difference between the length ‎of hospital stay of those with and without other chronic diseases (p=0.043). Hospitalization ‎times were found to be significantly reduced in those using anticoagulants, steroids, and ‎antibiotics. There was no difference between pneumococcal and influenza vaccination status ‎and hospital stay. In this study, during the COVID-19 pandemic period, many parameters were examined in ‎the follow-up of patients and conditions that could be related to the disease prognosis were ‎evaluated. In the light of this information, it will be ensured that the prognosis of the people ‎who will get COVID-19 disease will be predicted and the conditions that should be considered ‎in the treatment and follow-up will be taken into consideration‎. Özet Bu çalışmada pandemi sürecinde COVID-19 tanısı almış hastaların takiplerinin incelenmesi ve ‎kişilerin semptom/hastalık özellikleri ile prognozları arasındaki ilişkinin ‎değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma COVID-19 tanılı hasta bilgilerinin 01.04.2020 ile ‎‎01.02.2021 tarihleri arasındaki poliklinik verileri üzerinden arşiv tarama yöntemi kullanılarak ‎retrospektif olarak incelenmesi ile tamamlandı. Çalışmaya 438 COVID-19 hastası dahil edildi. Hastaların COVID-19 hastalık ‎süreçlerindeki takiplerinde sorgulanan bilgiler ve semptom/hastalık özelliklerine dair ‎bilgiler incelenerek bu verilerin hastalık prognozları ile ilişkisi araştırıldı. COVID-19 tanılı izlem ‎hastalarının %49.3’ü kadın, %50.7’si erkek idi. Hastaların hastanede yatma oranı %12.3 ‎olarak bulundu. Kalp damar hastalığı, diabetes mellitus ve kronik solunum sistemi hastalığı ‎olan kişilerde hastanede yatış sürelerinin istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha uzun olduğu bulundu ‎‎(sırasıyla p<0.001; p<0.001; p=0.045). Diğer kronik hastalığı olanlar ile olmayanların ‎hastanede yatış süreleri arasında gözlemlenen farklılık da anlamlı idi (p=0.043). Antikoagülan, steroid ve ‎antibiyotik tedavisi alanlarda hastane yatış sürelerinin anlamlı olarak azalmış olduğu bulunurken, pnömokok ve influenza aşısı olma durumu ve hastanede yatış süreleri arasında bir farklılık ‎bulunmamıştır. COVID-19 pandemi döneminde hastaların takiplerinde birçok parametrenin ‎incelendiği bu çalışmada hastalık prognozu ile ilişkili olabilecek durumlar değerlendirildi. Bu bilgiler ışığında COVID-19 hastalığına yakalanacak kişilerin hastalık prognozları hakkında ‎öngörüde bulunularak tedavi ve takipte dikkat edilmesi gereken durumların göz önünde ‎bulundurulması sağlanacaktır‎‎.

Subjects

COVID-19, Pandemic, Disease follow-up, Hospitalization time., COVID-19, Pandemi, Hastalık takibi, Hastanede yatış süresi.

Related to Research communities
Download fromView all 3 sources
lock_open
http://lifemedsci.com/a/2022/2...
Article
License: cc-by-nc
Providers: UnpayWall
moresidebar