mozillazg/python-pinyin: v0.36.0

Software OPEN SOURCE
Huang Huang; Igor MSK; Xiaoquan Kong; bors-homu; Weiming Chen; Yang Yang; hanabi1224; Dingyuan Wang; Wayne Yang; The Gitter Badger; Mingye Wang;
(2019)

汉字转拼音(pypinyin)
Share - Bookmark

  • Download from
    Zenodo via Zenodo (Software, 2019)
  • Cite this software