NeuroDataDesign/mgcpy: Initial mgcpy demo release

Software OPEN SOURCE
Palaniappan, Satish; Sampan501; Junhao Xiong; Guo, Richard;
(2018)

Python package for MGC code (https://github.com/neurodata/mgc)
Share - Bookmark

  • Download from
    Zenodo via Zenodo (Software, 2018)
  • Cite this software