CUT&RUNTools: a flexible pipeline for CUT&RUN processing and footprint analysis

Software en OPEN SOURCE
Zhu, Qian; Liu, Nan; Orkin, Stuart; Yuan, Guo-Cheng;
(2019)
  • Publisher: Zenodo
  • Related identifiers: doi: 10.5281/zenodo.3374112
  • Subject: protein-DNA binding | MNase | transcription factor binding | chromatin | high-throughput sequencing | CUT&RUN | CUT&Tag | ATAC-seq | genomic footprinting
    • url: https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Genomics | https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Computational%20Biology | https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Software | https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Chromatin | https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=DNA-Binding%20Proteins | https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=High-Throughput%20Nucleotide%20Sequencing | https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Transcription%20Factors | https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=DNA%20Footprinting

<p>We introduce CUT&amp;RUNTools as a flexible, general pipeline for facilitating the identification of chromatin-associated protein binding and genomic footprinting analysis from antibody-targeted CUT&amp;RUN primary cleavage data. CUT&amp;RUNTools extracts endonucleas... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Zenodo via Zenodo (Software, 2019)
  • Cite this software