software . 2019

E-Cell System version 4

Kaizu, Kazunari; Nishida, Kozo; Sakamoto, Yuki; Kato, Suguru; Niina, Toru; Nishida, Naoki; Aota, Naohiro; Koizumi, Moriyoshi; Takahashi, Koichi;
Open Source
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Zenodo