E-Cell System version 4

Software OPEN SOURCE
Kaizu, Kazunari; Nishida, Kozo; Sakamoto, Yuki; Kato, Suguru; Niina, Toru; Nishida, Naoki; Aota, Naohiro; Koizumi, Moriyoshi; Takahashi, Koichi;
(2019)

<p>An integrated software environment for multi-algorithm, multi-timescale, multi-spatial-representation simulation of various cellular phenomena</p>
Share - Bookmark

  • Download from
    Zenodo via Zenodo (Software, 2019)
  • Cite this software