App software on GitHub

Software OPEN SOURCE

The code of APP, Scalable Graph Embedding for Asymmetric Proximity. Zhou, Chang and Liu, Yuqiong and Liu, Xiaofei and Liu, Zhongyi and Gao, Jun AAAI 2017
Share - Bookmark