research data . Dataset . 2016

Identity Mappings in Deep Residual Networks

He, Kaiming; Zhang, Xiangyu; Ren, Shaoqing; Sun, Jian;
  • Published: 01 Jan 1970
  • Publisher: Springer International Publishing