research data . Dataset . 2016

Temporal Segment Networks: Towards Good Practices for Deep Action Recognition

Wang, Limin; Xiong, Yuanjun; Wang, Zhe; Qiao, Yu; Lin, Dahua; Tang, Xiaoou; Van Gool, Luc;
  • Published: 01 Jan 1970
  • Publisher: Springer International Publishing