Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Master thesis . 2019

Applicability of the Regulations concerning description and access to material in libraries, archives and museums in a museum object's description

Vidučić, Marija;
Open Access
Croatian
Published: 22 Oct 2019
Publisher: Sveučilište u Zadru. Odjel za informacijske znanosti.
Country: Croatia
Abstract

Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima teorijski je okvir za izradu funkcionalnih zapisa o muzejskim predmetima koji će uključivati ključne elemente opisa potrebne za identifikaciju muzejskog predmeta te implementacijom u postupak muzejske dokumentacije korisnicima omogućiti pristup muzejskoj građi kao i dostupnost informacija i podataka o muzejskom predmetu. U ovom radu istražuje se koji su elementi opisa predviđeni u okviru postojećih standarda i normi kao što su CIDOC CRM, CDWA, CCO, ISBD, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi. Nadalje, istražuje se koji su elementi opisa predviđeni novim Pravilnikom za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima, a primjenjivi su na opis muzejskih predmeta te se na konkretnim muzejskim predmetima dokazuje njegova primjenjivost. Cilj ovog istraživanja je najprije ispitati primjenjivost Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima na opis konkretnih muzejskih predmeta radi lakše identifikacije i pristupa građi. Nadalje, cilj je utvrditi specifične elemente opisa za muzejske predmete (ovisno o potrebama korisnika). Cilj je, dakle, ispitati primjenjivost Pravilnika, stvoriti funkcionalne opise na temelju istog te ih usporediti s postojećim opisima iz M++ baze podataka. Za ostvarenje ciljeva koristit će se metoda analize sadržaja elemenata kataložnog opisa, metoda deskripcije i metoda komparacije. Ovim radom doprinijet će se boljem razumijevanju važnosti izrade kvalitetnih zapisa o muzejskim predmetima jer je upravo kvalitetan proces muzejske dokumentacije svojevrsna garancija očuvanja baštine za buduće generacije. The Regulations concerning description and access to material in libraries, archives and museums present a theoretical frame for production of functional records of museum objects. It will include core descriptive elements required for identification of a museum object. Also, it will enable the users to access the museum objects, as well as to reach the information and data about the object. This paper investigates which descriptive elements are provided by the existing standards and schemes, such as CIDOC-CRM, CDWA, CCO, ISBD, Regulations concerning the content and management of museum documentation on museum material. Furthermore, it investigates which descriptive elements that are anticipated in the new Regulations concerning description and access to material in libraries, archives and museums can be applied to the description of museum objects. Specific museum objects exemplify its applicability. The aim of this research is primarily to examine the applicability of the Regulations concerning description and access to material in libraries, archives and museums to the description of particular museum objects in order to identify and access the material more easily. Moreover, this paper’s aim is to determine which descriptive elements of the museum object are specific to it (depending on the users’ needs). Thus, the aim is to examine the applicability of the Regulations, to provide with the functional descriptions based on the Regulations and to compare them to the existing descriptions in the M++ database. Content analysis of the elements in a catalogue record, descriptive method and comparison were used in order to achieve this aim. This paper will contribute to the better understanding of the significance of formulating quality records on museum objects. This is important because quality process of managing museum documentation is, in a way, a guarantee of cultural heritage preservation for the future.

Subjects

muzejska dokumentacija, muzejski predmet, kataložni opis, standardi muzejske dokumentacije, museum documentation, museum object, catalogue record, standards for the museum documentation, DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Knjižničarstvo., SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Library Science.

Related Organizations
moresidebar