Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: nota informativa sobre l’evidència actual de l’eficàcia i seguretat de la hidroxicloroquina i l’azitromicina com a tractament o prevenció de la COVID-19 [fullet]

Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica;
Open Access
Catalan; Valencian
Published: 04 Apr 2020
Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract

Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hidroxicloroquina; Azitromicina; Tractament Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hidroxicloroquina; Azitromicina; Tratamiento Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hydroxychloroquine; Azithromycin; Treatment L’ús d’hidroxicloroquina en la prevenció i el tractament de la COVID-19 actualment només es pot justificar en el context d’ús fora de les condicions autoritzades d’acord amb les recomanacions de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, com s’indica en el document Tractament de la pneumònia per SARS-CoV-2 a l’àmbit SISCAT, i en el context de la recerca dels assaigs clínics en curs tal com també indica l’Agència Europea del Medicament. No hi ha dades de qualitat que permetin considerar que l’azitromicina és eficaç en el maneig de la COVID-19. The use of hydroxychloroquine in the prevention and treatment of COVID-19 can currently be justified only in the context of its use outside the conditions approved in accordance with the recommendations of the Spanish Agency for Medicines and Health Products, as stated in the SISCAT SRS-CoV-2 Pneumonia Treatment in the SISCAT field, and in the context of ongoing clinical trials research as indicated by the European Medicines Agency. There is no quality data to suggest that azithromycin is effective in the management of COVID-19. El uso de hidroxicloroquina en la prevención y el tratamiento de la COVID-19 actualmente sólo se puede justificar en el contexto de uso fuera de las condiciones autorizadas de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, como se indica en el documento Tratamiento de la neumonía por SARS-CoV-2 al ámbito SISCAT, y en el contexto de la investigación de los ensayos clínicos en curso tal como indica la Agencia Europea del Medicamento. No hay datos de calidad que permitan considerar que la azitromicina es eficaz en el manejo de la COVID-19.

Subjects

Coronavirus - Tractament, Infeccions per coronavirus, Medicaments - Assaigs clínics, :Viruses::RNA Viruses::Nidovirales::Coronaviridae::Coronavirus [ORGANISMS], :Heterocyclic Compounds::Heterocyclic Compounds, Fused-Ring::Heterocyclic Compounds, 2-Ring::Quinolines::Aminoquinolines::Chloroquine::Hydroxychloroquine [CHEMICALS AND DRUGS], :Other subheadings::Other subheadings::/drug therapy [Other subheadings], :Virus::Virus ARN::Nidovirales::Coronaviridae::Coronavirus [ORGANISMOS], :Compuestos Heterocíclicos::Compuestos Heterocíclicos de Anillos Fusionados::Compuestos Heterocíclicos con 2 Anillos::Quinolinas::Aminoquinolinas::Cloroquina::Hidroxicloroquina [COMPUESTOS QUÍMICOS Y DROGAS], :Otros calificadores::Otros calificadores::/tratamiento farmacológico [Otros calificadores]

 Gautret P, Lagier JC, Parola P, et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial [published online ahead of print, 2020 Mar 20]. Int J Antimicrob Agents. 2020;105949. doi:10.1016/j.ijantimicag.2020.105949

 Philippe Gautret, Jean-Christophe Lagier, Philippe Parola, Van Thuan Hoang, Line Meddeb, Jacques Sevestre , et al. Clinical and microbiological effect of a combination of hydroxychloroquine and azithromycin in 80 COVID-19 patients with at least a six-day follow up: an observational study.[pre-print]. Disponible a: https://www.mediterraneeinfection.com/wp-content/uploads/2020/03/COVID-IHU-2-1.pdf

 CHEN Jun,LIU Danping,LIU Li,LIU Ping,XU Qingnian,XIA Lu,LING Yun,HUANG Dan,SONG Shuli,ZHANG Dandan,QIAN Zhiping,LI Tao,SHEN Yinzhong,LU Hongzhou. A pilot study of hydroxychloroquine in treatment of patients with common coronavirus disease-19 (COVID-19). Journal of Zhejiang University Medical Sciences. Disponible a: http://www.zjujournals.com/med/CN/10.3785/j.issn.1008-9292.2020.03.03

 Zhaowei Chen, Jijia Hu, Zongwei Zhang, Shan Jiang, Shoumeng Han, Dandan Yan, Ruhong Zhuang, Ben Hu, Zhan Zhang. Efficacy of hydroxychloroquine in patients with COVID-19: results of a randomized clinical trial. doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.22.20040758. Disponible a: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.22.20040758v2

 Ehud Chorin, Matthew Dai, Eric Shulman, Lailt Wadhwani, Roi Bar Cohen, Chirag Barbhaiya, et al. The QT Interval in Patients with SARS-CoV-2 Infection Treated with Hydroxychloroquine/Azithromycin. Disponible a: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.02.20047050v1 [OpenAIRE]

moresidebar