Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Report . 2022

Tractament de malalties minoritàries amb medicaments d'autorització individual a l'any 2021: informe d'avaluació de resultats

Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica;
Open Access
Catalan; Valencian
Published: 01 Feb 2022
Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Malalties minoritàries; Autorització individual; RPT Enfermedades minoritarias; Autorización individual; RPT Minority diseases; Individual authorization; RPT Les malalties minoritàries suposen un important repte per al sistema sanitari, atès que sovint tenen un origen genètic, poden afectar molts òrgans, ser greus, representar una amenaça vital o ser crònicament debilitants. El seu diagnòstic és difícil, tenen escasses opcions terapèutiques i per les seves característiques, requereixen un abordatge multidisciplinar. Las enfermedades minoritarias suponen un importante reto para el sistema sanitario, dado que a menudo tienen un origen genético, pueden afectar a muchos órganos, ser graves, representar una amenaza vital o ser crónicamente debilitantes. Su diagnóstico es difícil, tienen escasas opciones terapéuticas y por sus características, requieren un abordaje multidisciplinar. Minority diseases pose a major challenge to the health system, as they often have a genetic origin, can affect many organs, be serious, pose a vital threat, or be chronically debilitating. Their diagnosis is difficult, they have few therapeutic options and due to their characteristics, they require a multidisciplinary approach.
Subjects

Malalties rares - Tractament, Avaluació de resultats (Assistència mèdica), Malalties rares - Costos, :Pathological Conditions, Signs and Symptoms::Pathologic Processes::Disease Attributes::Rare Diseases [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/drug therapy [Other subheadings], :Health Services Administration::Quality of Health Care::Outcome and Process Assessment (Health Care) [HEALTH CARE], :afecciones patológicas, signos y síntomas::procesos patológicos::atributos de la enfermedad::enfermedades raras [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/farmacoterapia [Otros calificadores], :administración de los servicios de salud::calidad de la atención sanitaria::evaluación de resultados y procesos (atención a la salud) [ATENCIÓN DE SALUD]

moresidebar