Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Other research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: actualització de les recomanacions de tractament farmacològic de la pneumònia lleu-moderada [fullet]

Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica;
Open Access
Published: 19 Apr 2020
Publisher: Servei Català de la Salut
Country: Spain
Abstract

Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pneumònia lleu-moderada; Tractament farmacològic; Hidroxicloroquina Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Neumonía leve-moderada; Tratamiento farmacológico; Hidroxicloroquina Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pneumonia mild-moderate; Pharmacological treatment; Hydroxychloroquine Els tractaments específics per a la COVID-19 requereixen diagnòstic de pneumònia i confirmació d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 per PCR o test ràpid. Malgrat el tractament de la pneumònia confirmada requereix d’ingrés hospitalari, en alguns casos pot ser necessari iniciar o continuar el tractament farmacològic de la pneumònia en l’entorn extra hospitalari, Atès que la dispensació dels tractaments específics per a la COVID-19 és exclusivament hospitalària, s’ha habilitat un circuit per poder subministrar la medicació en l’entorn extra hospitalari en els casos que sigui necessari i que altrament complirien criteris d’ingrés. Los tratamientos específicos para la COVID-19 requieren diagnóstico de neumonía y confirmación de infección por coronavirus SARS-CoV-2 por PCR o test rápido. A pesar del tratamiento de la neumonía confirmada requiere de ingreso hospitalario, en algunos casos puede ser necesario iniciar o continuar el tratamiento farmacológico de la neumonía en el entorno extra hospitalario, Dado que la dispensación de los tratamientos específicos para la COVID-19 es exclusivamente hospitalaria, se ha habilitado un circuito para poder suministrar la medicación en el entorno extra hospitalario en los casos que sea necesario y que de otro modo cumplirían criterios de ingreso. Specific treatments for COVID-19 require pneumonia diagnosis and confirmation of SARS-CoV-2 coronavirus infection by PCR or rapid test. Although confirmed pneumonia treatment requires hospitalization, in some cases it may be necessary to start or continue pharmacological treatment of pneumonia in the out-of-hospital setting, as the specific treatment for COVID-19 is dispensed with exclusively. A circuit has been enabled to supply the medication in the out-of-hospital environment where necessary and that would otherwise meet the admission criteria.

Subjects

Pneumònia - Tractament, COVID-19 (Malaltia), :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Respiratory Tract Diseases::Lung Diseases::Pneumonia [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/drug therapy [Other subheadings], :Heterocyclic Compounds::Heterocyclic Compounds, Fused-Ring::Heterocyclic Compounds, 2-Ring::Quinolines::Aminoquinolines::Chloroquine::Hydroxychloroquine [CHEMICALS AND DRUGS], :Heterocyclic Compounds::Heterocyclic Compounds, 1-Ring::Pyrimidines::Pyrimidinones::Lopinavir [CHEMICALS AND DRUGS], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Enfermedades Respiratorias::Enfermedades Pulmonares::Neumonía [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/tratamiento farmacológico [Otros calificadores], :compuestos heterocíclicos::compuestos heterocíclicos con anillos de fusión::compuestos heterocíclicos de 2 anillos::quinolinas::aminoquinolinas::cloroquina::hidroxicloroquina [COMPUESTOS QUÍMICOS Y DROGAS], :compuestos heterocíclicos::compuestos heterocíclicos de 1 anillo::pirimidinas::pirimidinonas::lopinavir [COMPUESTOS QUÍMICOS Y DROGAS]

moresidebar