Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Other research product . 2020

Tractament de malalties minoritàries amb medicaments d'autorització individual a l'any 2019: informe d'avaluació de resultats

Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica;
Open Access
Catalan; Valencian
Published: 01 Jan 2020
Publisher: Servei Català de la Salut
Country: Spain
Abstract
Enfermedades minoritarias; Enfermedad de Fabry; Enfermedad de Gaucher tipo I y II; Medicamentos autorización individual Minority diseases; Fabry's disease; Gaucher's disease type I and II; Medications individually authorized Malalties minoritàries; Malaltia de Fabry; Malaltia de Gaucher tipus I i II; Medicaments autorització individual Les malalties minoritàries suposen un important repte per al sistema sanitari, atès que sovint tenen un origen genètic, poden afectar molts òrgans, ser greus, representar una amenaça vital o ser crònicament debilitants. El seu diagnòstic és difícil, tenen escasses opcions terapèutiques i per les seves característiques, requereixen un abordatge multidisciplinar. Las enfermedades minoritarias suponen un importante reto para el sistema sanitario, dado que a menudo tienen un origen genético, pueden afectar muchos órganos, ser graves, representar una amenaza vital o ser crónicamente debilitantes. Su diagnóstico es difícil, tienen escasas opciones terapéuticas y por sus características, requieren un abordaje multidisciplinar. Minority diseases pose a major challenge to the health system, as they are often of genetic origin and can affect many organs, be serious, pose a threat to life, or be chronically debilitating. Their diagnosis is difficult, they have few therapeutic options and because of their characteristics, they require a multidisciplinary approach
Subjects

Malalties rares - Tractament, Avaluació de resultats (Assistència mèdica), Malalties rares - Costos, :Pathological Conditions, Signs and Symptoms::Pathologic Processes::Disease Attributes::Rare Diseases [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/drug therapy [Other subheadings], :Health Services Administration::Quality of Health Care::Outcome and Process Assessment (Health Care)::Outcome Assessment (Health Care) [HEALTH CARE], :afecciones patológicas, signos y síntomas::procesos patológicos::atributos de la enfermedad::enfermedades raras [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/tratamiento farmacológico [Otros calificadores], :Administración de los Servicios de Salud::Calidad de la Atención de Salud::Evaluación de Procesos y Resultados (Atención de Salud)::Evaluación de Resultado (Atención de Salud) [ATENCIÓN DE SALUD], :administración de los servicios de salud::calidad de la atención sanitaria::evaluación de resultados y procesos (atención a la salud) [ATENCIÓN DE SALUD]

15. Dictamen del CATFAC sobre l'ús de galsulfasa en el tractament de la mucopolisacaridosi tipus VI. Disponible a: http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/harmonitzacio/info rmes/galsulfasa/dictamen_galsulfasa_mpsvi.pdf

16. Acord de la CFT-SISCAT del CatSalut sobre l'ús de teduglutida per al tractament de l'intestí curt. Disponible a: http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/harmonitzacio/info rmes/teduglutida-SIC/teduglutida-sic-acord-siscat-CFT.pdf

17. Dictamen del CATFAC sobre l'ús d'eculizumab en el tractament de la síndrome hemolítica urèmica atípica. Disponible a: http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/harmonitzacio/info rmes/eculizumab-shua/dictamen_eculizumab_shua.pdf

moresidebar