Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Bachelor thesis . 2022

Gymnasielärares upplevelser av fjärrundervisning

Hagström, David;
Open Access
Swedish
Published: 01 Jan 2022
Publisher: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Country: Sweden
Abstract

Som en följd av Covid-19 pandemin så tvingades gymnasieskolor under kort tid gå över till fjärrundervisning. Denna studie syftar till att undersöka gymnasielärares upplevelser och åsikter kring fjärrundervisningen. Syftet är att bidra till en djupare inblick i lärares praktiska arbete med fjärrundervisningen, där störande faktorer, lärande och kommunikation samt funderingar inför framtiden är i fokus. Studien har en kvalitativ ansats. Sex ostandardiserade intervjuer genomfördes via det digitala verktyget Google Meet med lärare som arbetar på samma gymnasieskola. Materialet analyserades med hjälp av tematisk analys. Resultatet visar att respondenterna upplever fjärrundervisningen som mestadels negativ för dem själva och för eleverna, men att det finns vissa positiva aspekter. De negativa delarna handlar om störande faktorer vid arbete hemifrån som dålig ergonomi och att bli avbruten av familjemedlemmar, svårigheter att kommunicera med elever och att få dem att kommunicera med varandra i onlinemöten samt en brist på överblick av klasser. Några positiva aspekter är en ökad struktur i lektionsuppläggen och att kunna ha ostörda enskilda möten med elever. Oroande faktorer för framtiden enligt respondenterna är dels en möjlig kunskapsbrist hos elever som haft fjärrundervisning, och att friskolor i framtiden skulle se fjärrundervisning som ett rimligt alternativ till närundervisning för att dra ner på kostnader. Resultatet indikerar att det kan vara speciellt viktigt att ha tydliga strukturer och lektionsmål i fjärrundervisning. En varierad och språkligt stimulerande undervisning är också viktigt. Gruppindelningar kan behöva ses över för att maximera sannolikheten att elever kommunicerar med varandra.

Subjects

Fjärrundervisning, distansundervisning, kommunikation, Covid-19, Learning, Lärande

Related Organizations
moresidebar