publication . Master thesis . 2014

Digital konsumpsjon av programvare

Valaker, Sondre Loftheim;
Open Access Norwegian
  • Published: 03 Jun 2014
  • Publisher: The University of Bergen
  • Country: Norway
Abstract
Temaet for masteroppgåva er konsumpsjonsregelen og digitale overføringar av programvare. Åndsverkloven § 19, om konsumpsjon av spreiingsrett, har tradisjonelt berre gjort seg gjeldande ved overdragingar av fysiske verkseksemplar. I oppgåva vert det vurdert om konsumpsjonsregelen også kan kome til bruk ved digitale overføringar. Avhandlinga vert avgrensa til programvare. Særleg omtale av EU-domstolen sin sak C-128/11 (UsedSoft v. Oracle). Behandling av spørsmålet om rett til eksemplarframstillings for den kommersielle aktør som ønskjer å vidareformidle (åvl § 39h gir ikkje heimel). JUS399 MAJUR
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Digital konsumpsjon, Programvare, Opphavsrett, Åndsverkloven, åvl §19, Overføring, Eksemplar, UsedSoft
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue