publication . Report . 2019

Utfordringer knyttet til overvåkning av fiskebestander og konsekvenser for økologisk tilstandsklassifisering etter vannforskriften

Myrvold, Knut Marius; Ugedal, Ola; Bremset, Gunnbjørn;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Myrvold, K.M., Ugedal, O. & Bremset, G. 2018. Økologisk tilstandsklassifisering i henhold til vannforskriften. Utfordringer knyttet til bestandsovervåking av fisk. NINA Rapport 1534. Norsk institutt for naturforskning. Kravene i vannforskriften har ført til en intensivert overvåking av vannforekomster i Norge der målet er å beskrive den økologiske tilstanden basert på et sett indikatorer. Et viktig, men samtidig utfordrende tillegg til tidligere overvåkningsmetodikk er bruken av biologiske kvalitetselementer. Informasjon om tilstedeværelse og antall danner grunnlaget for klassegrensene etter vannforskriften, og disse dataene brukes til beregning av indeksverdien...
Subjects
free text keywords: Vannforskriften, EUs rammedirektiv for vannforvaltning, Tilstandsklassifisering, Naturovervåkning, Metodikk, Nausta, Laksefisk, Ungfisk, Elektrisk fiske, Tetthet
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue