publication . Master thesis . 2015

"Å sjå gjennom rørsle" : Kva positive verknader kan motorisk meistring ha for ei heilskapleg utvikling hjå barnehageborn med svekka syn i alderen 5-6 år? Korleis kan bevisst tenking rundt vaksenrolla og bruk av rommet, bidra til erfaring, handling, initiativ og læring hjå born med svekka syn?

Stadheim, Solveig;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 25 Feb 2015
  • Country: Norway
Abstract
Maurice Merleau- Ponty sin filosofi har kroppen i sentrum for all utvikling og sansing. Kroppen er personlegdomen sitt subjekt og det er gjennom kroppen vissheita tek form. Han er den fyrste innan fenomenologien som gir kroppen forrang og byrjar med den. Merleau- Ponty legg vekt på at ein som menneske har ei hensikt med det ein gjer. Kroppen er alltid retta mot noko. Gjennom erfaring, meiningssøking, refleksjon, handling og ved å overskrida seg sjølv, er ein både objekt og subjekt samstundes. Kroppen er slik den vert opplevd av den enkelte. I dette litteraturstudiet tek eg utgangspunkt i Merleau- Ponty sitt syn på kroppen og kva motorisk aktivitet kan ha å seie ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: pedagogikk, spesialpedagogikk, synshemming, synshemmede, motorikk, mestring, barnehagebarn, barnehager, :Social science: 200::Education: 280 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue