publication . Master thesis . 2015

"Det er heilt klart vi er motstraums" : ein kvalitativ studie om heimearbeidande foreldres omsorg og oppseding for sine barn

Nygjerde, Kirsti Antonett;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 Jan 2015
  • Country: Norway
Abstract
I dagens moderne samfunn har familiens rolle og posisjon endra seg markant. Barnehagen har fått ein sentral plass i familien, der nærare 80% av landets eittåringar går i barnehage. Den politiske semja omkring barnehagen som ein viktig omsorgs- og læringsarena, samt den politiske målsetnaden om full barnehagedekning, har ført til at fleire små går i barnehagen (NOU 2012b: 18; Meld. St. 24 2013: 8). Likevel er det nokon foreldre som vel annleis enn majoriteten, der dei vel å vere heime med barnet sitt etter endt fødselspermisjon, framfor tidleg barnehagestart. Dette fordi dei meiner det er til det beste for sitt barn. I ei tid der fagkunnskap og profesjonell omsor...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: pedagogikk, hjemmearbeidende, mødre, oppfostring, oppdragelse, barneoppdragelse, :Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue