publication . Master thesis . 2018

Please press Z to question nothing - vegar gjennom tekst

Thengs, Halvor Østerman;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 May 2018
  • Publisher: University of Stavanger, Norway
  • Country: Norway
Abstract
Master's thesis in Literacy Studies Denne avhandlinga har som formål å undersøke litteraturundervisning i skulen i lys av skule- og literacyforsking og spelteori, og har som premiss at ei endring frå dialogorientert til elevorientert undervisning gjev meir engasjement og djupnelæring i arbeid med skjønnlitteratur. Avhandlinga undersøker om ein kan nytte kritisk orienterte spørsmål som «teknologi» i klasserommet for å nå djupare i arbeidet med skjønnlitterære tekstar, og nyttar både tradisjonelle papirtekstar og dataspel som tekstgrunnlag. Kapittel 1 står som ei innleiing til literacyfeltet, og freistar å gje eit breitt omriss av aktuell forsking før eg snevrar i...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: lesevitskap, literacy studies, lesevitenskap, litteraturundervisning, etnografi, ergodisk litteratur, induktiv hypotesetesting, :Humanities: 000::Literary disciplines: 040 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue