publication . Report . 2006

Målselv fjellandsby. Konsekvensutredning, deltema reindrift

Danielsen, Inge Even; Tømmervik, Hans;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2006
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  • Country: Norway
Abstract
Danielsen I. E. og Tømmervik, H. 2006. Målselv fjellandsby. Konsekvensutredning, vurdering av reindrift - NINA Rapport 179. 53 pp + vedlegg. Vi har vurdert de konsekvensene en utbygging av Målselv fjellandsby vil ha for reindriften i Mauken reinbeitedistrikt. Selve utbyggingen vil legge beslag på et begrenset område i vestre deler av Maukenmassivet. Det direkte beitetapet innenfor utbyggingsområdet er beregnet til 4821 fórenheter som gir et redusert antall reinbeitedøgn på 2411 som utgjør en reduksjon på 27 rein i Mauken reinbeitedistrikt. Her er det forutsatt beitetid på 90 døgn hver vinter. Men inngrepet vil dele av ytterenden av det naturlige beitelandet i om...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: NINA Rapport, Hyttelandsby, Konsekvensanalyse, Reindrift, Impact assessment, Reindeer husbandry, Tourism development
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue