publication . Report . 2005

Småkraftverk i Grøna, Tydal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner

Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina; Prestø, Tommy;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2005
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  • Country: Norway
Abstract
© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse Hagen, D., Erikstad, L., Skjerping, N. og Prestø, T. 2005. Småkraftverk i Grøna, Tydal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. NINA Rapport 186, 20 s. Utbygging av småkraftverk vurderes i elva Grøna, Tydal kommune. Den berørte elvestrekningen er ca. 2 km lang fra planlagt inntaksdam ned til utløpet i Mosjøen. Det skal bygges inntaksdam i betong og det er tre ulike alternativer for plassering av rørgate og kraftstasjon. Kon-sekvenser av en eventuell utbygging er vurdert for landskap, naturtyper og kulturminner i henhold til retningslinjer gitt av NVE. ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: :Matematikk og naturvitenskap: 400 [VDP], :Mathematics and natural scienses: 400 [VDP], NINA Rapport, biologisk mangfold, Grøna, konsekvensvurdering, kulturminner, landskap, småkraftverk, Tydal kommune, biodiversity, cultural heritage, Grøna river, hydropower, impact assessment, landscape, Tydal municipality
Communities
Energy Research
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue