publication . Report . 2005

Småkraftverk i Trollelva, Sørfold kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner

Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2005
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  • Country: Norway
Abstract
Hagen, D., Erikstad, L. og Skjerping, N. 2005. Småkraftverk i Trollelva, Sørfold kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. NINA Rapport 184, 17 s. Utbygging av småkraftverk vurderes i Trollelva, Sørfold kommune. Den berørte elvestrekningen er mellom 0,5 og 1 km lang og renner ut i Sagfjorden. Det skal bygges inntaksdam i betong ved utløp av Trollvatnet, og legges rørgate ned til Sagfjorden med kraftstasjon nede ved fjorden. Konsekvenser av en eventuell utbygging er vurdert for landskap, naturtyper og kulturminner i henhold til retningslinjer gitt av NVE. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i tilgjengelige data, kontakt med personer i lok...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: NINA Rapport, konsekvensvurdering, kulturminner, landskap, naturtyper, småkraftverk, Sørfold kommune, Trollelva, biodiversity, cultural heritage, hydropower, impact assessment,, landscape, Sørfold municipality, Troll river
Related Organizations
Communities
Energy Research
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue