publication . Report . 2005

Småkraftverk i Grøna, Tydal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner

Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina; Prestø, Tommy;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2005
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  • Country: Norway
Abstract
© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse Hagen, D., Erikstad, L., Skjerping, N. og Prestø, T. 2005. Småkraftverk i Grøna, Tydal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. NINA Rapport 186, 20 s. Utbygging av småkraftverk vurderes i elva Grøna, Tydal kommune. Den berørte elvestrekningen er ca. 2 km lang fra planlagt inntaksdam ned til utløpet i Mosjøen. Det skal bygges inntaksdam i betong og det er tre ulike alternativer for plassering av rørgate og kraftstasjon. Kon-sekvenser av en eventuell utbygging er vurdert for landskap, naturtyper og kulturminner i henhold til retningslinjer gitt av NVE. ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: NINA Rapport, biologisk mangfold, Grøna, konsekvensvurdering, kulturminner, landskap, småkraftverk, Tydal kommune, biodiversity, cultural heritage, Grøna river, hydropower, impact assessment, landscape, Tydal municipality, :Matematikk og naturvitenskap: 400 [VDP], :Mathematics and natural scienses: 400 [VDP]
Communities
Energy Research
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue