publication . Report . 2015

Reetablering av elvemusling i Hammerbekken Trondheim kommune. Resultater fra tiltaksovervåking i 2015

Larsen, Bjørn Mejdell;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2015
  • Country: Norway
Abstract
Det ble funnet tre årsklasser med unge muslinger (4-6 år gamle) i Hammerbekken i august 2015. Dette samsvarte med at det ble satt ut ørretunger infisert med muslinglarver i 2008-2010. Bestanden av elvemusling var sterkt truet i Hammerbekken, og antall gjenværende muslinger var utfra undersøkelser i 2008-2010 anslagsvis mindre enn 30 individer til sammen. I 2015 ble det bare gjenfunnet 20 av disse muslingene. Elvemuslingen har et obligatorisk parasittisk larve-stadium på gjellene til laks eller ørret. I et forsøk på å bevare og styrke bestanden av elvemusling i Hammerbekken ble dette utnyttet, og merkede ørretunger som på forhånd var infisert med muslinglarver på...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: elvemusling, reetablering, tiltaksovervåking, Hammerbekken, Trondheim, freshwater pearl mussel, reestablishment, monitoring, Brook Hammerbekken, NINA Rapport
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue