publication . Master thesis . 2015

Kviledag som kristen praksis i lys av luthersk teologi : med henblikk på kyrkjeleg ungdomsarbeid

Nordheim, Kjell Olav;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 16 Nov 2015
  • Country: Norway
Abstract
Denne masteroppgåva tek føre seg spørsmålet om kva teologisk grunngjeven rettleiing ein kan gi om praksisar knytt til kvile og kviledag til konfirmantar i Den norske kyrkja (Dnk) i dag. Føremålet med avhandlinga er å få auka innsikt i rolla kvile og kviledag kan ha innanfor ramma av ein luthersk-konfesjonell kontekst som Dnk i dag. Utgangspunktet mitt var eit ynskje om å lære meir om på kva måtar ei kristen oppfatning av kvile og kviledag kunne vera relevant for konfirmantane eg møtte, utover det som eg fann i den vesle katekismen. Ei rekke notidige teologar, fleire av dei knytt til det såkalla praksisparadigmet, har skrive om temaet kvile og kviledag. Avhandlin...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: kristendomskunnskap, hviledager, søndager, :Humanities: 000::Theology and religious science: 150 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue