publication . Master thesis . 2013

"Å leita etter det gode i barnet" : dilemma når lærevanskar møter kompetansemål

Fykse, Svein;
Open Access Norwegian
  • Published: 09 Oct 2013
  • Country: Norway
Abstract
Samandrag I denne masteravhandlinga er temaet «dilemma som kan oppstå når barn med lærevanskar møter kompetansemål og karaktervurdering i ungdomsskulen». I mitt arbeid har eg freista å få fram det som kan opplevast som paradoksalt og problematisk i møtet med elevar som har krav på spesialundervisning. Gjennom litteratur og i samtale med tre erfarne lærarar på ungdomstrinnet, har eg prøvd å meisla ut ein tanke om at det avgjerande for god undervisning, er menneskesyn og grunnhaldning hos den vaksne. Og ikkje minst; evna til å skapa ein pedagogisk relasjon. Gjennom ein hermeneutisk prosess over tid, har eg prøvd å koma djupare inn i kjernen i det pedagogiske samvæ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: pedagogikk, spesialpedagogikk, lærevansker, elev-lærer-relasjon, pedagogikk, spesialpedagogikk, lærevansker, elev-lærer-relasjon, :Social science: 200::Education: 280 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue