publication . Master thesis . 2013

Hørselshemma elevar og matematisk problemløysing : på kva område kan Singaporemodellen bidra til å utvikle elevane si kompetanse på dette feltet?

Skotteberg, Tove;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 23 Oct 2013
  • Country: Norway
Abstract
SAMANDRAG Problemstillinga i denne oppgåva er: «Elevar med hørselshemming i arbeid med problemløysingsoppgåver i matematikk; på kva måte ville ei heuristisk tilnærming etter modell frå Singapore kunne bidra til å utvikle elevane sin matematiske kompetanse?» Bakgrunnen for val av tema er forsking som viser at hørselshemma elevar presterer langt under sine høyrande medelevar i matematikk, og at problemløysing er eit av hovudvanskeområda. Denne avhandlinga har hatt som mål å sjå nærare på kva styrker og vanskar hørselshemma elevar viser i møte med matematisk problemløysing, og å vurdere om ei heuristisk tilnærming etter modell frå Singapore kan vere ein eigna under...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: pedagogikk, spesialpedagogikk, hørselshemming, hørselshemmede, elever, matematikk, matematikkvansker, lærevansker, problemløsning, :Social science: 200::Education: 280 [VDP], pedagogikk, spesialpedagogikk, hørselshemming, hørselshemmede, elever, matematikk, matematikkvansker, lærevansker, problemløsning
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue