publication . Report . 2009

Endringer i krepsdyr- og fiskefaunaen etter kalking i syv vann i Østfold

Walseng, Bjørn; Karlsen, Leif Roger;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  • Country: Norway
Abstract
Walseng, B. & Karlsen, L.R. 2009. Endring i krepsdyr- og fiskefaunaen etter kalking i syv vann i Østfold. - NINA Oppdragsmelding 469: 45 s. Syv kalkete vann i Østfold er blitt undersøkt med hensyn til krepsdyr og fisk med tanke på å vurdere effekten av kalking. Allerede i 1998/99, det vil si ca 10 år etter kalking, hadde seks av vannene fått en krepsdyrfauna som gjenspeilte endringen i pH. Situasjonen var nesten uendret ytterligere 10 år seinere. Forsuringstolerante arter er blitt erstattet av forsuringsfølsomme arter. Daphnia longispina, Leptodora kindti og Heterocope appendiculata er planktoniske arter som indikerer en akseptabel vannkvalitet. I littoralsonen ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: ferskvann, NINA Rapport, invertebrater, fisk, Østfold, forsuring, kalking, freshwater, invertebrates, fish, Østfold county, acidification, liming
Related Organizations
Communities
European Marine Science
Any information missing or wrong?Report an Issue