Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Book . 2012

Az evidencialitás jelölői a magyarban, különös tekintettel az inferenciális evidenciatípusra

Kugler, Nóra;
Open Access
Hungarian
Published: 01 Jan 2012
Publisher: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék
Country: Hungary
Related Organizations
62 references, page 1 of 7

Mandler, George 1999. Emotion. In Bly-Rumelhart (eds.) 19992: 367-384.

Markó Alexandra - Dér Csilla Ilona 2008. Magyar diskurzusjelölők korpuszalapú vizsgálata. In Bereczki András - Csepregi Márta - Klima László (szerk.) Uralisztikai Tanulmányok 18. Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Budapest: ELTE - Numi-Torem Finnugor Alapítvány. 535-56.

Markó Alexandra - Dér Csilla Ilona 2009. How to distinguish? A corpus-based study of Hungarian discourse markers. In Lengyel Zsolt - Navracsics Judit (szerk.): Tanulmányok a mentális lexikonról. Nyelvelsajátítás - beszédprodukció - beszédpercepció. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 393-408.

McLeod, S. A. 2009. Eyewitness Testimony. http://www.simplypsychology.org/eyewitnesstestimony.html

Mendoza Ibañez, Francisco J. Ruiz de - Peña Cervel, M. Sandra (eds.) 2005. Cognitive linguistics. Internal dynamics and interdisciplinary interaction. Berlin - New York: Mouton de Gruyter.

Molnár Ilona 1994. Az alárendelt mondatbeli felszólító módról: a magyar kötőmód kérdésé- hez. Nyelvtudományi Közlemények 94: 5-43.

Nánay Bence 1996. Új divat a tudatfilozófiában: a konnekcionizmus. BUKSZ [1996-]3: 262-9. http://www.c3.hu/scripta/buksz/96/03/nanay.htm, letöltés: 2012. jún. 22.

Nemesi Attila László 2000. A „természetesen, hogy…” típusú szintaktikai szerkezetről. Magyar Nyelvőr 124: 430-42.

Németh T. Enikő 1998. A hát, így, tehát, mert kötőszók pragmatikai funkciójának vizsgálata. Magyar Nyelv 94. 324-31.

Nuckolls, Janis B. 1993. The semantics of certainty in Quechua and its implications for a cultural epistemology. Language in Society 22(-2): 235-255.

Funded by
EC| COLLMOT
Project
COLLMOT
Complex structure and dynamics of collective motion
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 227878
  • Funding stream: FP7 | SP2 | ERC
moresidebar