Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 10 versions
Publication . Other literature type . Article . 2013

Między indywidualizmem a zbiorowością – globalizacja a tożsamość

Burdzik, Tomasz;
Open Access
Polish
Abstract
Publication name: Burdzik, T. (2013). Między indywidualizmem a zbiorowością – globalizacja a tożsamość. Horyzonty Wychowania, 12(24), 59–73. doi:10.6084/m9.figshare.961737 Burdzik, T. (2013). Między indywidualizmem a zbiorowością – globalizacja a tożsamość. Horyzonty Wychowania, 12(24), 59–73. Pobrano z http://depot.ceon.pl/handle/123456789/3629 Abstrakt Artykuł przedstawia wpływ globalizacji na tożsamość oraz zagadnienie indywidualizacji. Globalizacja narzuca wiele procesów, które nie są ujednolicone, rozgrywają się w różnym czasie oraz miejscach. Globalizacja oddziałuje między młodzieżą, rodzinami, systemami kulturowymi. Procesy globalizacyjne mogą się przyczyniać do utraty tożsamości kulturowej. Różnorodność globalizacji powoduje wytwarzanie nowych tożsamości. Tożsamość jest określana jako proces, w którym następuje dopasowanie wewnętrzne oraz zewnętrzne. Równocześnie zostają zaprezentowane wyzwania globalizacyjne, takie jak tożsamość i swoboda indywidualizacji kontra zbiorowość i przynależność. Autor analizuje niektóre nowe wyzwania i trendy, prezentując je z perspektywy wybranych teorii. Słowa kluczowe: tożsamość, globalizacja, socjalizacja,indywidualizm, zbiorowość Abstract The article presents the influence of globalisation on identity and the question of individualisation. Globalisation implies multiple processes that are not uniform, as they occur at different times and in different places. Globalisation impacts the youth, families and cultural systems. The processes of globalisation may contribute to the loss of cultural identity. The diverse nature of globalisation has given rise to new identities. Identity is defined as a process of internal and external adjustment. Concurrently, the challenges posed by globalisation are presented, for instance: identity and freedom of individualisation versus community and belonging. The author explores some of the new challenges and trends, presenting them from selected theoretical perspectives. Keywords: identity, globalization, socialization,indyvidualism,community
Subjects by Vocabulary

Dewey Decimal Classification: ddc:301

Subjects

individualism, community, globalization, socialization, identity, indywidualizm, zbiorowość, globalizacja, socjalizacja, tożsamość, tożsamość, globalizacja, socjalizacja, Education, L, Social Sciences, H, Sociology (General), HM401-1281, community, globalization, socialization, individualism, identity, zbiorowość, indywidualizm, [ SHS.SOCIO ] Humanities and Social Sciences/Sociology, [ SHS.ANTHRO-SE ] Humanities and Social Sciences/Social Anthropology and ethnology, socializace, globalizacje, spoločenské vedomie, individualismus, Sociology & anthropology, Soziologie, Anthropologie, Macrosociology, Analysis of Whole Societies, Soziologie von Gesamtgesellschaften, Gemeinschaft, Globalisierung, Sozialisation, Individualismus, Identität, sozialer Wandel, kulturelle Identität, cultural identity, social change, 10400

Related Organizations
29 references, page 1 of 3

Agnew J.A., Place and Politics in Modern Italy, University of Chicago Press, Chicago 2002.

Appadurai A., Nowoczesno[ bez granic: kulturowe wymiary globalizacji, przekB.Z. Pucek, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2005.

Arnett J.J., The Psychology of Globalization, American Psychologist" 2002, nr 57, s. 774-783.

Bargh J.A., K.Y.A. McKenna, The Internet and Social Life, Annual Review of Psychology" 2004, nr 55, s. 573-590. [OpenAIRE]

Bauman Z., To|samo[ . Rozmowy z Benedetto Vecchim, przekB. J. Aaszcz, GdaDskie Wydawnictwo Psychologiczne, GdaDsk 2007.

Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna: polityka, tradycja i estetyka w porz dku spoBecznym nowoczesno[ci, przekB. J. Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Blankenship S., Outside the Center: Defining Who We Are, Design Issues" 2005, nr 21, s. 24-31.

Branch C., Tayal P., Triplett C., The Relationship of Ethnic Identity and Ego Identity Status Among Adolescents and Young Adults, International Journal of Intercultural Relations" 2000, nr 24, s. 777-790.

Caldwell-Harris C.L, Ayçiçegi A., When Personality and Culture Clash: The Psychological Distress ofAllocentrics in an Individualist Culture and Idiocentrics in a Collectivist Culture, Transcultural Psychiatry" 2006, nr 43, s. 331-361.

Doku P.N., Oppong Asante K., Identity: Globalization, Culture and Psychological Functioning, International Journal of Human Sciences" 2011, nr 8, s. 1-8.

Download fromView all 10 sources
lock_open
moresidebar