Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
ZENODO
Part of book or chapter of book . 2022
Data sources: ZENODO
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
ZENODO
Part of book or chapter of book . 2022
Data sources: Datacite
versions View all 2 versions
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Rozważania na temat administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za naruszenia nakazów i zakazów związanych z przeciwdziałaniem pandemii

Staniszewska, Lucyna;

Rozważania na temat administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za naruszenia nakazów i zakazów związanych z przeciwdziałaniem pandemii

Abstract

{"references": ["Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. \u2013 Kodeks post\u0119powania administracyjnego, t.j. Dz.U. 2021, poz. 735.", "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483.", "Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl\u0119ski \u017cywio\u0142owej, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1897.", "Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka\u017ce\u0144 i chor\u00f3b zaka\u017anych u ludzi, t.j. Dz.U. 2021, poz. 2069.", "Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg\u00f3lnych rozwi\u0105zaniach zwi\u0105zanych z zapobieganiem, przeciwdzia\u0142aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor\u00f3b zaka\u017anych oraz wywo\u0142anych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 374.", "Rozporz\u0105dzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie og\u0142oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagro\u017cenia epidemicznego, Dz.U. 2020, poz. 433.", "Rozporz\u0105dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie og\u0142oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. z 2020, poz. 491 z p\u00f3\u017an. zm.", "Rozporz\u0105dzenie Rady Ministr\u00f3w z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia okre\u015blonych ogranicze\u0144, nakaz\u00f3w i zakaz\u00f3w w zwi\u0105zku z wyst\u0105pieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 566.", "Rozporz\u0105dzenie Rady Ministr\u00f3w z dnia 15 wrze\u015bnia 2020 r. w sprawie wysoko\u015bci minimalnego wynagrodzenia za prac\u0119 oraz wysoko\u015bci minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., Dz.U. 2020, poz. 1596.", "Wyrok TK z 11.05.1999 r., P 9/98, Dz.U. 1999 Nr 44, poz. 434.", "Orzeczenie TK z 20.02.2001 r., P 2/00, OTK 2001, nr 2, poz. 32.", "Wyrok TK z 10.04.2001 r., U 7/00, OTK 2001, nr 3, poz. 56.", "Wyrok TK z 19.02.2002 r., U 3/01, SAOS.", "Wyrok TK z 4.07.2002 r., P 12/01, OTK-A 2002, nr 4, poz. 50.", "Wyrok TK z 8.07.2003 r., P 10/02, OTK-A 2003, nr 6, poz. 62.", "Wyrok TK z 16.03.2004 r., K 22/03, OTK-A 2004, nr 3, poz. 20.", "Wyrok TK z 12.07.2007 r., U 7/06, OTK-A 2007, nr 7, poz. 76.", "Wyrok TK z 5.12.2007 r., K 36/06, Dz.U. 2007 Nr 231, poz. 1704.", "Wyrok TK z 19.05.2009 r., K 47/07, OTK-A 2009, nr 5, poz. 68.", "Wyrok TK z 14.10.2009 r., Kp 4/09, M.P. 2009 Nr 68, poz. 888.", "Wyrok TK z 7.03.2012 r., K 3/10, Dz.U. 2012, poz. 298.", "Wyrok TK z 1.07.2014 r., SK 6/12, OTK-A 2014, nr 7, poz. 68.", "Wyrok TK z 21.04.2015 r., P 40/13, OTK-A 2015, nr 4, poz. 48.", "Wyrok TK z 21.10.2015 r., P 32/12, OTK-A 2015, nr 9, poz. 148.", "Wyrok WSA w Opolu z 27.10.2020 r., II SA/Op 219/20, CBOSA.", "Wyrok WSA w Rzeszowie z 10.11.2020 r., II SA/Rz 732/20, CBOSA.", "Wyrok WSA w Szczecinie z 11.12.2020 r., II SA/Sz 765/20, CBOSA.", "Wyrok WSA w Gliwicach z 12.01.2021 r., III SA/Gl 421/20, CBOSA.", "Wyrok WSA w Warszawie z 12.01.2021 r., VII SA/Wa 1614/20, CBOSA.", "Wyrok WSA w Warszawie z 21.07.2021 r., VII SA/Wa 1951/20, LEX 3211046.", "List RPO do Marsza\u0142ka Sejmu z 29.04.2020 r., https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/ Pismo%20RPO%20do%20MSWiA%2C%2029.04.2020.pdf [dost\u0119p: 28.03.2021].", "Dzia\u0142ocha K., Rozporz\u0105dzenia jako akt wykonawczy do ustawy w orzecznictwie Trybuna\u0142u Konstytucyjnego, \"Acta Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska. Sectio G. Ius\" 1990, t. XXXVII.", "Hauser R., Niewiadomski Z., Wr\u00f3bel A. (red.), Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, System Prawa Administracyjnego, t. 2, Warszawa 2012.", "Janku Z., Kara \u2013 administracja publiczna \u2013 prawo administracyjne [w:] \u0141. Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego, Pozna\u0144 2009, s. 189-194.", "Kijowski D., Zasada adekwatno\u015bci w prawie administracyjnym, \"Pa\u0144stwo i Prawo\" 1990, nr 4, s. 59-68.", "Lehner R., G\u00f6ttingen K., \"Triage\" und Grundrechte \u2013 \u00dcberlegungen aus der Perspektive von Schutzpflichtendogmatik und Diskriminierungsverboten, \"Die \u00d6ffentliche Verwaltung\" 2021, nr 6, s. 252-262.", "Przeklasa D., Uwagi szczeg\u00f3\u0142owe. Poj\u0119cie i istota sankcji administracyjnej w doktrynie prawa administracyjnego [w:] L. Staniszewska, M. Szewczyk, J. Zimmermann (red.), My\u015bl Mariana Zimmermanna a wsp\u00f3\u0142czesne prawo administracyjne, Warszawa 2020, s. 261-282.", "Przybysz P., Funkcje sankcji administracyjnych [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i Cienie, Warszawa 2011, s. 161-171.", "Stahl M., Sankcje administracyjne \u2013 problemy w\u0119z\u0142owe [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i Cienie, Warszawa 2011, s. 17-30.", "Staniszewska L., Administracyjne kary pieni\u0119\u017cne. Studium z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego, Pozna\u0144 2017.", "Staniszewska L., Materialne i proceduralne zasady stosowane przy wymierzaniu administracyjnych kar pieni\u0119\u017cnych [w:] M. B\u0142achucki (red.), Administracyjne kary pieni\u0119\u017cne w demokratycznym pa\u0144stwie prawa, Warszawa 2015, s. 8-41.", "Trociuk S., Prawa i wolno\u015bci w stanie epidemii, Warszawa 2021.", "Wierzbicka K., Administracyjne kary pieni\u0119\u017cne w dobie pandemii COVID-19. Refleksje po roku stosowania, \"Studia Prawnicze. Rozprawy i Materia\u0142y\" 2021, nr 1(28), s. 99-115, https:// www.doi.org/10.34697/2451-0807-sp-2021-1-007.", "Wincenciak M., Aksjologia sankcji administracyjnej a przedawnienie jej wymierzania lub wykonania [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, t. I, Warszawa 2017, s. 1181-1193.", "Wyrzykowski M., Legislacja \u2013 demokratyczne pa\u0144stwo prawa \u2013 radykalne reformy polityczne i gospodarcze [w:] H. Suchocka (red.), Tworzenie prawa w demokratycznym pa\u0144stwie prawnym, Warszawa 1992, s. 38-54."]}

Equally, particular interest and controversy is aroused by the issue of administrative fines imposed for non-compliance with orders, bans or limitations introduced by the Covid regulations. Administrative courts raise the defective statutory authorisation to issue an ordinance, as well as the disproportionate nature of administrative penalties to the seriousness of violations.

Keywords

sanctions, administrative penalties, legal coercion, public-law obligations

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  OpenAIRE UsageCounts
  Usage byUsageCounts
  visibility views 13
  download downloads 6
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
 • 13
  views
  6
  downloads
  Powered byOpenAIRE UsageCounts
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
visibility
download
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
views
OpenAIRE UsageCountsViews provided by UsageCounts
downloads
OpenAIRE UsageCountsDownloads provided by UsageCounts
Average
Average
Average
13
6
Metrics badge
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.