publication . Report . 2020

Koniunktura gospodarcza wojew��dztwa ����dzkiego. I p����rocze 2020 roku.

Derkacz, Arkadiusz; Kolek, Antoni;
Open Access Polish
  • Published: 27 Oct 2020
  • Publisher: Zenodo
Abstract
Rok 2020 przyni��s�� nam ca��kowicie niespodziewan�� sytuacj�� zagro��enia epidemiologicznego wirusem COVID-19. Wprowadzane sankcje sanitarne, uzasadnione czynnikami medycznymi, sta��y si�� g����wn�� przyczyn�� pojawienia si�� spowolnienia gospodarczego. Zjawisko to dotkn����o niemal��e wszystkie gospodarki ��wiatowe, w tym tak��e gospodark�� polsk��. Spowolnienie gospodarcze da��o si�� tak��e odczu�� w wojew��dztwie ����dzkim. Ten fakt spowodowa�� pojawienie si�� do���� silnego zjawiska niepewno��ci tak��e po��r��d ����dzkich przedsi��biorc��w. Po pewnym okresie mo��na by��o zaobserwowa��, i�� cz������ przedsi��biorc��w, mened��er��w czy dyrektor��w zarz��dzaj�...
Subjects
free text keywords: koniunktura gospodarcza, koniunktura gospodarcza
Any information missing or wrong?Report an Issue