Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 6 versions
Publication . Project deliverable . Other literature type . Preprint . 2020

Modular Support Toolkit for Teachers

Scheuer, Claude; Heck, Sandra;
Open Access
Sino-Tibetan
Published: 14 Apr 2020
Publisher: Luxembourg, Esch-Alzette : University of Luxembourg
Country: Luxembourg
Abstract

V rámci projektu BMC-EU (Základné pohybové kompetencie v Európe) bol v prvej fáze projektu na základe koncepcie základných pohybových kompetencií a výsledkov zberu údajov vypracovaný podporný rámec a modulárny podporný súbor nástrojov ako súčasť intelektuálneho výstupu 3. Cieľom tohto súboru nástrojov je implementovať najmä na úrovni pravidelných hodín telesnej výchovy úpravy týkajúce sa obsahu a metód výučby telesnej výchovy. V prvom kroku sa vyvinul podporný rámec na získanie diagnostiky základných pohybových kompetencií detí a žiakov a silných a slabých stránok identifikovaných pri hodnotení až po konkrétne zásahy. Na základe tohto rámca boli vyvinuté podporné materiály vo forme modulárnej podpornej súpravy nástrojov, pripravené na implementáciu v konkrétnych vzdelávacích situáciách na podporu študentov s ďalšími potrebami v základných pohybových kompetenciách. Modulárna podporná sada nástrojov obsahuje pokyny na interpretáciu výsledkov testov MOBAK (Motorische Basiskompetenzen; nemčina pre základné motorické kompetencie), podporný rámec MOBAK, glosár, ako aj modulárnu podpornú sadu nástrojov s materiálmi pre učiteľov telesnej výchovy vo forme MOBAK, karty opisu úloh a karty aktivít MOBAK založené na princípoch variácie a na prístupe orientovanom na kompetencie.

Project "Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion" (BMC-EU); Funder: European Commission - Erasmus+ Programme of the European Union; Programme: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017; Reference: 590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP; Timeline: January 2018 - December 2019; Project Sheet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP

Subjects

motor competence, support toolkit, children, teacher, promotion, assessment, : Education & instruction [H04] [Social & behavioral sciences, psychology], : Education & enseignement [H04] [Sciences sociales & comportementales, psychologie], motor competence, support toolkit, children, teacher, promotion, assessment

Related Organizations
Download fromView all 3 sources
lock_open
moresidebar