Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Article . 2018

Niedziela Nic Nie Zmienia

Czapnik, Marta;
Open Access
Polish
Published: 12 Feb 2018
Publisher: Zenodo
Abstract

{"references": ["Bartosz, Bogna, Ewa B\u0142a\u017cej (1995), O do\u015bwiadczeniu bezdomno\u015bci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.", "Bauman, Zygmunt (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przek\u0142. Ewa Klekot, Warszawa: Pa\u0144stwowy Instytut Wydawniczy.", "Charkiewicz, Ewa (2011), 'Kobiety i ub\u00f3stwo', Nowy obywatel: 2, online: https://nowyobywatel.pl/2011/04/30/kobiety-i-ubostwo/ [dost\u0119p: 10.09.2017].", "Declerck, Patrick (2004), Rozbitkowie. Rzecz o paryskich kloszardach, przek\u0142. Anna G\u0142owacka, Jaros\u0142aw Kaczmarek, Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA SA.", "D\u0119bski, Maciej, Sylwester Retowski (2008), Psychospo\u0142eczny profil os\u00f3b bezdomnych w Tr\u00f3jmie\u015bcie, Gda\u0144sk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gda\u0144skiego.", "Dictionary.com (2017), Month of Sundays, online: http://www.dictionary.com/browse/month-of-sundays--a [dost\u0119p: 10.09.2017].", "Dzimira, Karolina (2016), Kalendarz i j\u0119zyk, online: http://math.uni.wroc.pl/fmw/sites/default/files/upload_attach/kalendarz.pdf [dost\u0119p: 10.09.2017].", "Gasset, Jos\u00e9 Ortega y (1995), Bunt mas, przek\u0142. Piotr Niklewicz, Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA SA.", "Gole\u0144ski Wojciech, Adam Kijak, Krystian Mesjasz (2011), Alkoholizm w domach pomocy spo\u0142ecznej. Raport z badania jako\u015bciowego przeprowadzonego w woj. Opolskim, online: http://ois.rops-opole.pl/download/ALKOHOLIZM%20w%20DPS-ach.pdf [dost\u0119p: 10.09.2017].", "Golinowska, Stanis\u0142awa, El\u017cbieta Tarkowska, Irena To\u0142pi\u0144ska (2005), Ub\u00f3stwo i wykluczenie spo\u0142eczne, Warszawa: Wydawnictwo IPISS.", "Grabusi\u0144ska, Zuzanna (2013), Domy pomocy spo\u0142ecznej w Polsce, online: https://irss.pl/wp-content/uploads/2013/12/domy_pomocy_spo%C5%82ecznej_w_polsce.pdf [dost\u0119p: 10.09.2017].", "Jahoda, Marie, Paul Lazarsfeld, Hans Zeisel (2007), Bezrobotni Marienthalu, przek\u0142. Robert Marsza\u0142ek, Warszawa: Oficyna Naukowa.", "Jethon, Zbigniew (1977), Zm\u0119czenie jako problem wsp\u00f3\u0142czesnej cywilizacji, Warszawa: Pa\u0144stwowy Instytut Wydawniczy.", "Ko\u0142akowski, Leszek (2009), Mini wyk\u0142ady o maxi sprawach. Trzy serie, Krak\u00f3w: Znak.", "Krajewski, Marek (2011), 'Narz\u0119dzie wielofunkcyjne. O ksi\u0105\u017cce Tomasza Rakowskiego \u0141owcy, zbieracze, praktycy niemocy', Stan Rzeczy, online: http://www.stanrzeczy.edu.pl/wp-content/uploads/2013/05/SR1-281-291.pdf [dost\u0119p: 10.09.2017].", "Lech, Adam (2007), \u015awiat spo\u0142eczny bezdomnych i jego legitymizacje, Katowice: \u015al\u0105sk Wydawnictwo Naukowe.", "BiblicalCyclopedia.com (2017), Dies Dominicus, online: http://www.biblicalcyclopedia.com/D/dies-dominicus.html [dost\u0119p: 10.09.2017].", "MRPiPS.gov.pl (2016), Domy Pomocy Spo\u0142ecznej, online: https://www.mpips.gov.pl /pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/dom-pomocy-spolecznej/ [dost\u0119p: 10.09.2017].", "N\u00f3\u017cka, Marcjanna (2006), 'W\u0142\u00f3cz\u0119gostwo: zjawisko spo\u0142eczne i interwencja socjalna', w: Zeszyty Pracy Socjalnej: 11, ss. 167-177.", "Oliwa-Ciesielska, Monika (2006), Pi\u0119tno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu spo\u0142ecznym bezdomnych, Pozna\u0144: Wydawnictwo Naukowe UAM.", "Piekut-Brodzka, Danuta M. (2006), Bezdomno\u015b\u0107, Warszawa: Chrze\u015bcija\u0144ska Akademia Teologiczna.", "Przyme\u0144ski, Andrzej (2001), Bezdomno\u015b\u0107 jako kwestia spo\u0142eczna w Polsce wsp\u00f3\u0142czesnej, Pozna\u0144: Akademia Ekonomiczna.", "Rakowski, Tomasz (2009), \u0141owcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia cz\u0142owieka zdegradowanego, Gda\u0144sk: S\u0142owo / obraz terytoria.", "Sa\u0142wacka, Sylwia (2014), 'Bezdomni na nowym dworcu \u2013 nocleg za bilet do Kiekrza', Wyborcza.pl, online: http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,15324505,Bezdomni_na_nowym_dworcu___nocleg_za_bilet_do_Kiekrza.html [dost\u0119p: 10.09.2017].", "Sienkiewicz-Wilowska, Julia (2013), 'Samopoczucie w okresie p\u00f3\u017anej doros\u0142o\u015bci u uczestnik\u00f3w terapii zaj\u0119ciowej w dziennych domach pomocy spo\u0142ecznej', Studia Psychologiczne: 3 (51), ss. 19-34", "Szluz, Beata (2010), \u015awiat spo\u0142eczny bezdomnych kobiet, Rzesz\u00f3w: Bonus Liber.", "Tarkowska, El\u017cbieta (1992), Czas w \u017cyciu Polak\u00f3w. Wyniki bada\u0144, hipotezy, impresje, Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.", "Tarkowska, El\u017cbieta (1994), \u017bycie codzienne w domach pomocy spo\u0142ecznej, Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.", "Tarkowska, El\u017cbieta (2006), 'M\u0142ode pokolenie z by\u0142ych PGR-\u00f3w: Dziedziczenie biedy czy wychodzenie z biedy?', Polityka Spo\u0142eczna: 11-12, ss. 13-16.", "Urba\u0144ska, Joanna (2010), Zm\u0119czenie \u017cyciem codziennym: \u015brodowiskowe i zdrowotne uwarunkowania oraz mo\u017cliwo\u015bci redukcji w sanatorium, Pozna\u0144: Wydawnictwo Naukowe UAM."]}

The aim of the paper Sunday Changes Nothing is to analyze the lifestyles of social groups at risk of poverty and social exclusion, with a particular emphasis on their time management skills. The article is a review of the literature in this area, enriched by five-year-old field observation. Although today poverty is treated as a correlate of many factors, researchers fail to notice these correlations exhaustively. Poverty does not have be the result of the lack of effort, but, in some cases, can be a consequence of anomie affecting a given social group. Hence, poverty studies pay more and more attention to the lack of prospective thinkin that accompanies a variety of social groups—single mothers, long-term unemployed, di­sabled, or homeless people. Sustained dependence and discomfort leads to many disorders, such as neutralization, malaise, and even depression. A sense of senselessness, lack of adequate living conditions, or unproductive daily routine has devastating ramifications and results in being subordinated to external factors. This lifestyle restricts needs and submits all the efforts to survivability. Different social group living in poverty—impoverished workmen, clients of DPS, or homeless—deal with it in individually in different ways. They all, however, share the same inability to manage their time efficiently, thus hindering capability to rest, and, in consequence, significantly reducing the quality of life.

moresidebar