publication . Conference object . 2018

Керамика, липиди и изотопи: увид во неолитската кујна на Врбјанска Чука

Stojanovski, Darko; Dunne, Julie; Naumov, Goce; Evershed, Richard; Stefanović, Sofija;
Open Access Macedonian
  • Published: 12 Dec 2018
  • Publisher: Zenodo
Abstract
Во текот на 2017 и 2018 година, 27 фрагменти садова керамика од неолитските слоеви во Врбјанска Чука беа селектирани и подложени на екстракција на органски материи содржани во микроскопските пори од нивната структура. Од нив, вкупно 8 примероци дадоа позитивни резултати, односно содржеа доволни количини липиди неопходни за понатамошна анализа. Со помош на масна спектрометрија беа детектирани конкретни хемиски соединенија кои ни даваат информација за нивното потекло. Со помош на мерење на вредностите на стабилниот изотоп на јаглеродот (13C) кај овие молекули, дополнително се прецизира оригиналната содржина на керамичките садови. Со ова истражување добивме директен доказ за големата разновидност на неолитската кујна на Врбјанска Чука, каде освен користењето на вообичаените неолитски продукти (житарици и месо од домашни животни), беше потврдено производството и користењето на млечни продукти, како и консумирањето на водни животни и употребата на пчелни продукти.
Subjects
free text keywords: Lipids, ceramics, Neolithic, Vrbjanska Čuka, dairy
Funded by
EC| BIRTH
Project
BIRTH
Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000 – 5000 BC
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 640557
  • Funding stream: H2020 | ERC | ERC-STG
Download fromView all 2 versions
Open Access
https://doi.org/10.5281/zenodo...
Conference object . 2018
Providers: Datacite
Open Access
ZENODO
Conference object . 2018
Providers: ZENODO
Any information missing or wrong?Report an Issue