publication . Other literature type . 2018

יישוב סכסוכים שיפוטי: אל תורת המשפט מעבר למחלוקת

Alberstein, Michal;
Open Access Hebrew
  • Published: 28 Jun 2018
  • Publisher: Zenodo
Abstract
מאמר זה מציג את פעילותם של שופטים כמכוונת לעיבוד חיובי של סכסוכים ומציע תורת משפט ממוקדת-סכסוך אשר ממשיגה מחדש את פעילותם כנעה על הרצף של ההליכים השונים של יישוב סכסוכים תוך שימוש בהבניה מחדש של נרטיבים של ביקורת במשפט ובתרבות. המאמר חותר להבנת מורכבות הפעילות השיפוטית בעידוד פשרות והסדרים לאור התפתחות תחום יישוב הסכסוכים. בעשורים האחרונים השתנו תפקידיהם של שופטים שינוי דרמטי, אך מהרבה בחינות טבעם נשאר לא מוכר. מרבית התיקים המשפטיים מוסדרים ללא הכרעה שיפוטית מלאה, ומרבית זמנם של השופטים מוקדש לפעילות קידום סיומם של תיקים משפטיים שלא בדרך של הכרעה מלאה מלווה בפסק דין )להלן: קידום או אישור הסדרי טיעון בפלילי. מאמר זה מראה כי 1"הסדר" ( הכוללת החלופות השונות לשפיטה ...
Persistent Identifiers
Download from
Zenodo
Other literature type . 2018
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue