Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eesti Rakenduslingvi...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat
Article . 2022 . Peer-reviewed
Data sources: Crossref
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
versions View all 4 versions
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Kuidas ära tunda adjektiivi? Korpuskäitumise mustrite analüüs

Authors: Tuulik, Maria; Vainik, Ene; Paulsen, Geda; Lohk, Ahti;

Kuidas ära tunda adjektiivi? Korpuskäitumise mustrite analüüs

Abstract

In the article, we examine the morphosyntactic features characteristic of the adjective class and test different parameters in the corpora to differentiate adjectives from other word classes. We provide an overview of the test results of six parameters. In the study, we analysed 12 groups of 10 words each. The test groups and test words were chosen manually, with consideration given to the problematic cases outlined by the lexicographers (Paulsen, Vainik, and Tuulik 2019). We compared different types of adjectives or near to adjectives (the test groups) as well as different word classes (the control groups). To analyse the parameters’ capability to set adjectives apart, a deviation study was conducted. The groups of particular focus (regular verb participles vs. adjectives) were best differentiated by three parameters. Among all groups, the comparative form parameter was the most accurate in the deviation study at setting prototypical adjectives apart from other test groups. A Euclidean distance analysis was able to differentiate adjective-like test words and test groups from others that do not behave similarly to prototypical adjectives. As all tested parameters produced meaningful results and were able to differentiate some word classes from adjectives, they can be input for a new digital tool that would show a word’s deviation from prototypical word class representatives to help lexicographers with word-class-related decisions. 

Artiklis uurime adjektiivi morfosüntaktilisi tunnuseid jaselgitame, kuivõrd on prototüüpsele adjektiivile omistatavad tunnused(nt ühildumine, võrrete moodustamine) adjektiiviklassile eriomased.Loome neile tunnustele tuginedes parameetrid, mille abil eristamekorpuse andmete põhjal adjektiive teistest sõnaliikidest. Tüüpiliseadjektiivi korpusprofiili tuvastamise kaugem eesmärk on rakenduseloomine, mis võimaldaks leksikograafidel ebaselgete juhtumite puhulkontrollida sõna adjektiviseerumise astet. Tutvustame kuue parameetritestimise tulemust 12 sõnarühma peal, millest igaühte kuulub 10 sõna.Sõnavalikul arvestame adjektiiviklassi piiripealseid juhtumeid ja leksikograafilisi kitsaskohti. Analüüsime, mil määral hälbivad erinevadtestrühmad testitud parameetrite põhjal prototüüpsest adjektiiviklassi esindajast ning vaatleme ka variatsiooni adjektiiviklassi sees.Kõrvale kaldeanalüüs võimaldab välja selgitada parima eristusvõimegaparameetrid. Eukleidilise kauguse mõõtmine eristab hästi adjektiivisarnased sõnad ja rühmad nendest, mis sarnanevad prototüüpseleadjektiivile vähem. 

Country
Sweden
Related Organizations
Keywords

Linguistics and Language, keeletehnoloogia, P1-1091, Estonian, estonian, leksikograafia, sõnaliigid, Language and Linguistics, Language Technology (Computational Linguistics), Education, Finnic. Baltic-Finnic, eesti keel, lexicography, language technology, PH91-98.5, morfosüntaks, Philology. Linguistics, Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling), parts of speech, morphosyntax

28 references, page 1 of 3

Allemann, Elo 2002. Kesksõnad atribuudi ja predikatiivina ajakirjanduses ja õiguses ['Participle as an attribute and predicative in journalism and law']. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool.

EKI ühendsõnastik 2021. Eesti Keele Instituut, Sõnaveeb.

Erelt, Mati 1977. Ebamäärasusest sõnade liigitamisel ['About uncertainty in the classification of words']. - Keel ja Kirjandus, 9, 525-528.

Erelt, Mati 1986. Eesti adjektiivisüntaks ['The Syntax of Estonian Adjectives']. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr 19. Tallinn: Valgus. [OpenAIRE]

Erelt, Mati 2017. Omadussõnafraas ['Adjective phrase']. - Mati Erelt, Helle Metslang (Toim.), Eesti keele süntaks. Eesti keele varamu 3. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 405-415.

Habicht, Külli; Kaalep, Heiki-Jaan; Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Rääbis, Andriela 2000. Kas tegelik tekst allub eesti keele morfoloogilistele kirjeldustele? Eesti kirjakeele testkorpuse morfosüntaktilise märgendamise kogemusest ['Do the available morphological descriptions of Estonian work on a real text?']. - Keel ja Kirjandus, 9, 623−633.

Habicht, Külli; Penjam, Pille; Prillop, Külli 2011. Sõnaliik kui rakenduslik probleem: sõnaliikide märgendamine vana kirjakeele korpuses ['Parts of speech as a functional and linguistic problem: Annotation of parts of speech in the corpus of Old Written Estonian']. - Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 7, 19-41. https://doi. org/10.5128/ERYa7.02

Hein, Indrek; Männiko, Kaur; Kallas, Jelena; Koppel, Kristina; Langemets, Margit; Nurk, Tõnis; Plado, Merily; Vaus, Mari; Viks, Ülle; Tavast, Arvi; Laubre, Martin; Sharma, Yogesh; Niilo, Hardi 2020. Ekilex 2020. Eesti Keele Instituudi sõnastiku- ja terminibaas. Eesti Keele Instituut.

Kallas, Jelena 2013. Eesti keele sisusõnade süntagmaatilised suhted korpus- ja õppeleksikograafias ['Syntagmatic Relations of Estonian Content Words in Corpus and Pedagogical Lexicography']. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 32. Tallinn: Tallinna Ülikool.

Kallas, Jelena; Koppel, Kristina; Tuulik, Maria 2015. Korpusleksikograafia uued võimalused eesti keele kollokatsioonisõnastiku näitel ['New possibilities in corpus lexicography based on the example of the Estonian Collocations Dictionary']. - Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 11, 75−94. https://doi.org/10.5128/ERYa11.05

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
gold