publication . Article . 2020

Влијанието на социоекономската состојба во семејството врз практикување редовна физичка активност кај младите

Trajanov, Darijan; Kjosevska, Elena; Zafirova Ivanovska, Beti;
Open Access Macedonian
  • Published: 15 Dec 2020 Journal: Archives of Public Health (issn: 1857-7148, eissn: 1857-7148, Copyright policy)
  • Publisher: Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Abstract
Физичката активност е еден од основните фактори за заштита и промоција на здравјето на луѓето од сите возрасти насекаде низ светот. Со следење на насоките на здравото и активно живеење ќе се создаваат здрави млади луѓе коишто ќе имаат здрав и долг живот. Целта на овој труд беше да се утврди дали постои поврзаност помеѓу социоекономската состојба во семејството и практикувањето редовна физичка активност кај младите. Материјал и методи: Ова истражување претставува дескриптивно-аналитичка студија. Во него учество зедоа 316 студенти од втора и трета година, студиска програма за општа медицина на Медицинскиот факултет при УКИМ во Скопје. Резултати и дискусија: Студен...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: socioeconomic status, youth, physical activity, социоекономска состојба, млади, физичка активност

10. WHO. Physical activity. Available from: https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/physical-activity Accessed: 01.09.2020

population-based surveys with 1·6

Health 2020;4(1):23-35.

mk/wp-content/uploads/2014/09/

Izvestaj-za-zdravje-2017-so-cip1.pdf

12. Langlois J, Omorou YA, Vuillemin A, Briançon S, Lecomte. Association of socioeconomic, school-related and 15. WHO. Global recommendafamily factors and physical activi- tions on physical activity for ty and sedentary behaviour among health. Available at: https:// adolescents: multilevel analysis of apps.who.int/iris/bitstream/hanthe PRALIMAP trial inclusion data. dle/10665/44399/9789241599979_ BMC Public Health (2017) 17:175 eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y Accessed: 11.09.2020 [OpenAIRE]

13. Институт за јавно здравје на Ре- публика Северна Македонија. 16. WHO. More active people for a 10-Мај Светски ден на физичката healthier world. Available from: активност Достапно на:https:// ht t p s : / / ap p s . w h o. i n t / i r i s / b i t - www.iph.mk/10-maj-svetski-den- stream/handle/10665/272722/9 na-fizicka-aktivnost/Пристапено 789241514187-eng.pdf ?Accessed: на: 10.09.2020 13.09.2020

Any information missing or wrong?Report an Issue