Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Publication . Article . 2019

Szempontok és módszerek a személynév és etnikum összefüggésének vizsgálatához

János N. Fodor;
Open Access
Hungarian
Published: 12 Dec 2019 Journal: Névtani Értesítő, volume 40 (issn: 0139-2190, eissn: 2064-7484, Copyright policy )
Publisher: Society of Hungarian Linguistics; Institute of Hungarian Linguistics and Finno-Ugric Studies of ELTE University
Country: Hungary
Abstract

Aspects and methods for examining the connection between personal names and ethnicity It is a difficult task to determine the value of proper names in ethnic reconstruction. This can be considered a dubious area of onomastic/linguistic and historical research. Even the explanation of the basic concepts seems to be problematic; still, defining ethnicity and identifying the nature of the connection between ethnicity and language cannot be avoided. It is also important to define the value of the different types of personal names as sources: what can and cannot the research into the etymology of surnames be used for, what are the factors that have an impact on linguistic recon-struction, how can individual names help ethnic reconstruction, etc. After summarizing the back-ground research of name analysis in Hungary, the author presents a multi-level method of ethnic reconstruction based on personal names. The procedure tries to separate the determination of the name’s etymology from that of the ethnic affiliation, placing the examination objectives at separate levels. On the first level, the etymology of the surnames is determined and the linguistic background of the name is explored by considering linguistic aspects only, paying attention to the rules of ety-mological and onomastic research. The author separates two levels of the examination of ethnic reconstruction that are built upon each other. On the one hand, the linguistic features of the indi-vidual names are observed, and then other information on name sociology (e.g. social status, majority population), referring directly or indirectly to ethnic background, is taken into consideration.

Subjects

Philology. Linguistics, P1-1091, Linguistics and Language, Language and Linguistics

Related Organizations

21 Pl. a német keresztnevek gyakorisági listájában a Christianus 169, Tobias 87, Fridericus 63, Ferdinandus 51 előfordulással az első 30 között szerepel, míg a magyar listában alig van néhány bizonytalan adatuk (1-10 előfordulás).

22 Halmágy családnevei 1713-ban (az előfordulás számával): Török 10, Jakab 8, Geréb 7, Demeter 5, Szabó 4, Gergely 4, Zilahi 4, Bakó 4, Benkő 4, Lukács 3, Fogarasi 3, Márkus 2, Kádár 2, Pap 2, Orbán 2, Kelemen 2, Bálint 2, Lokodi 2, Barta 2, Varga 2, Kis 2, Moldován 2, Balog 1, Antal 1, Andor 1, Balázs 1, Boldizsár 1, Csoba 1, Kerekes 1, Pál 1, Benedek 1, Gotsman 1, Szűcs 1. Valachi: Many Boras, Juon Livoje, Joun Kota, Bukur Rusalja, Raduly Olah, Sztan Komsa.

23 Ez az eljárás a DÁVID ZOLTÁN által alkalmazott általános etnikai rekonstrukciós módszerrel mutat rokon vonásokat, melynek alapja nem az egyén, hanem a település etnikai vetülete (l. fenn).

Határtalan névföldrajz. UMIZ - Imre Samu Nyelvi Intézet, Unterwart/Alsóőr-Budapest. 187-211. FEHÉRTÓI KATALIN 1997. Árpád-kori közszói eredetű személyneveinkről. Magyar Nyelvőr 121: 71-75. N. FODOR JÁNOS 2010. Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. Magyar Névtani Értekezé- sek 2. ELTE BTK, Budapest. N. FODOR JÁNOS 2014. A történeti személynévföldrajz mint a nyelvföldrajz egyik kutatási területe 1.

A nyelvföldrajzi módszer a névtani kutatásokban. Névtani Értesítő 36: 23-41. N. FODOR JÁNOS 2015a. Interferenciális jelenségek és névromlások esetei a 18. század eleji személynév-történeti forrásanyagban. In: KALCSÓ GYULA szerk., Tanulmányok a magyar nyelvről. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XLII. Sectio Linguistica Hungarica. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. 159-167. N. FODOR JÁNOS 2015b. Language contact effects in historical Hungarian and Romanian personal names. In: OLIVIU FELECAN ed., Name and Naming. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”. Conventional / Unconventional in Onomastics.

szeptember 22-24.). A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 160. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. 43-46. KNIEZSA ISTVÁN 1934/1965/2003. Felvidéki családnevek. In: KNIEZSA ISTVÁN, Helynév- és családnévvizsgálatok. Lucidus Kiadó, Budapest. 268-349. KNIEZSA ISTVÁN 1938. Magyarország népei a XI.-ik században. In: SERÉDI JUSZTINIÁN szerk., Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján 1-2. MTA, Budapest.

Nyelvtudományi Közlemények 109: 227-254. TÓTH VALÉRIA 2016. Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban. A Magyar Névarchívum Kiadványai 38. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. VÖRÖS FERENC 2016. Családnév-regionalizmusok a 18. század eleji Magyar Királyság nyugati térségéből. In: VÖRÖS FERENC szerk., A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VII. Névregionalizmusok. Savaria University Press, Szombathely. 11-38. VÖRÖS FERENC 2018. Peremvidéki családnév-etimológiák nyelvföldrajzáról. In: VÖRÖS FERENC - LEHOCKI-SAMARDŽIĆ ANNA szerk., A nyelvföldrajztól a névföldrajzig IX. Név és társadalom a magyar nyelvterület peremén. Savaria University Press - Glotta Nyelvi Intézet, SzombathelyOsijek. 17-33.

Funded by
EC| COLLMOT
Project
COLLMOT
Complex structure and dynamics of collective motion
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 227878
  • Funding stream: FP7 | SP2 | ERC
Download fromView all 4 sources
lock_open
Névtani Értesítő
Article
License: cc-by-nc-nd
Providers: UnpayWall
moresidebar