publication . Article . 2019

Эволюция роли религии и церкви в украинском национально-культурном возрождении второй половины XIX - первой трети ХХ века: новая историография

Nataliia Semerhei;
Open Access English
  • Published: 17 Dec 2019 Journal: Skhid (issn: 2411-3093, eissn: 1728-9343, Copyright policy)
  • Publisher: Ukrainian Center For Cultural Studies
Abstract
The Ukrainian historiographical narrative of the religious and church place and role in the Ukrainian national and cultural Renaissance, and in the national liberation movement in the second half of the 19th and the first third of the 20th century is analyzed in the issue. The modern historians consider the ecclesiastical and religious factors of the Ukrainian Renaissance according to two levels. The first level reveals the history of religious thought, the representatives of which study the religious reflections of the prominent figures in culture, education, religion and literature, the second level conveys the history of the church life in Ukraine, the analys...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: national and cultural Renaissance; modern historiography; religion; religious thought; church; state; spirituality; culture; national identity; secularization; clerical, національно-культурне відродження; новітня історіографія; релігія; релігієзнавча думка; церква; держава; духовність; культура; національна ідентичність; секулярність; клерикальність, национально-культурное возрождение; новейшая историография; религия; религиоведческая мысль; церковь; государство; духовность; культура; национальная идентичность; секулярность; клерикальность, national and cultural renaissance, modern historiography, religion, religious thought, church, state, spirituality, culture, national identity, secularization, clerical, Christianity, Historiography, National identity, Confessional, Political science, Ukrainian, language.human_language, language, Secularization, National church, Liberation movement, Religious studies, lcsh:History (General) and history of Europe, lcsh:D, lcsh:Philosophy. Psychology. Religion, lcsh:B
Related Organizations
Download fromView all 3 versions
Open Access
Skhid
Article
Provider: UnpayWall
Open Access
Skhid
Article . 2019
Provider: Crossref
27 references, page 1 of 2

Kolodny, A. (ed.) (2000). Akademichne relihiyeznavstvo. Kyiv: Svit znan. (In Ukrainian)

Andrusyshyn, B. I. (1997). Tserkva v Ukrayinskiy derzhavi 1917- 1920 rr. (doba Dyrektoriyi UNR). Kyiv: Lybid. (In Ukrainian)

Hanzulenko, V. P. (2007). Ukrayinska Derzhava 1917-1920 rr.: Problema vyroblennya realnoho pytannya. Naukovi pratsi naukovykh robitnykiv Zaporizkoho universytetu. Issue. ХХІ: 165-167. (In Ukrainian)

Dashkevych, Ya. (1993). Ukrayina vchora i nyni: Narysy, vystupy, ese. Kyiv: AN Ukrayiny; In-t ukr. arkheohrafiyi. 192 p. (In Ukrainian)

Ivanyshyn, V. (1990). Ukrayinska tserkva i protses natsionalnoho vidrodzhennya. Ed.2. Drohobych: Vidrodzhennya, 96 p. (In Ukrainian)

Kalakura, Ya. S. and Rafalsky, O. O. and Yuri, M. F. (2017). Mentalnyy vymir ukrayinskoyi tsyvilizatsiyi. Kyiv: Heneza, 560 p. (In Ukrainian)

Kalakura, Ya. S., and Rafalsky, O. O. and Yuri, M. F. (2015). Ukrayinska kultura: tsyvilizatsiynyy vybir. Kyiv: IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny, 496 p. (In Ukrainian)

Kyrydon, A. M. (2017). Tserkva v umovakh revolyutsiynoho zlamu 1917 roku. In: Babenko, L. L. (comp.) and Mishchenko, I. O. (comp.). Ukrayinska natsionalna revolyutsiya 1917-1921 rokiv kriz pryzmu suchasnosti (do 100-richchya podiyi): Proceeding paper conference. Poltava: 24-35. (In Ukrainian)

Kyrydon, A. M. (2013). Relihiyno-tserkovne zhyttya v period Hetmanatu: problemne pole vzayemodiyi. Natsionalna ta istorychna pamyat. Issue 7: 252-259. (In Ukrainian)

Kolesnyk, I. (2016). Instytut istoriyi Ukrayiny: nove ukrayinske Vidrodzhennya. Kyiv: In-t istoriyi Ukrayiny, 273 p. (In Ukrainian)

Kolodny, A. M., Fylypovych, L. O. (1993). Problema natsionalnoho i relihiynoho v naukoviy spadshchyni M. Drahomanova. In: Sotsialno-filosofski idei Mykhayla Drahomanova. Kyiv, 88- 93. (In Ukrainian)

Kolodny, A. M., Fylypovych, L. O. (1996). Relihiyna dukhovnist ukrayintsiv: vyyavy, postati, stan. Lviv: Lohos, 1996. 184 p. (In Ukrainian)

Kondratyk, L. (2004). Relihiya u spadshchyni Mykyty Shapovala. Ukrayinske relihiyeznavstvo. №1 (29): 103-113. (In Ukrainian)

Kondratyk, L. (2017). Mykhaylo Hrushevskyy i Vyacheslav Lypynskyy pro vplyv reformatsiynykh idey na ukrayinsku suspilnist ta orhanizatsiyni formy relihiynoho zhyttya. Relihiya ta Sotsium. № 2 (26): 69-75. (In Ukrainian)

Kondratyk, L. (2003). Oleksandr Lototskyy pro narod yak aktyvnyy chynnyk tserkovnoho zhyttya. Filosofski obriyi. №10: 138- 141. (In Ukrainian)

27 references, page 1 of 2
Any information missing or wrong?Report an Issue