publication . Article . 2010

THE WORK OF ALPHABET REFORM OF ATATURK PERYOD and FALYH RIFKI ATAY

YAVUZ, Serdar;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Mar 2010
  • Publisher: NWSA Akademik Dergiler
Abstract
Toplumlarda kültür de?i?imi, çok uzun soluklu ve yo?un etkileri bulunan bir olaydyr. Tarihin do?al aky?y içinde kültürel de?i?meler de belirli a?amalardan geçerek yava? yava? gerçekle?ir. Bu de?i?meler zamanla kültürel devrim halini alarak kar?ymyza çykar. Harf inkylaby modern Türkiye'nin tam ve eksiksiz bir ?ekilde ortaya çykabilmesinin dayanak noktasy olmu?tur. ''Atatürk Dönemi Alfabe Çaly?malary ve Falih Ryfky Atay'' adly çaly?mamyzyn temelinde alfabe de?i?ikli?i sürecinde meydana gelen olaylary ortaya çykararak bu alanla ilgili çaly?ma yapacak ki?ilerin hizmetine sunmaktyr. Bu çaly?mamyzda öncelikle alfabe nedir, sorusuna cevap arady...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Alphabet, Mustafa Kemal Atatürk, Falih Ryfky Atay, alphabet reform, change,, Alfabe, Mustafa Kemal Atatürk, Falih Ryfky Atay, harf inkylaby, de?i?im,
Any information missing or wrong?Report an Issue