publication . Article . 2017

An Experimental Comparison of Two Different Methods in Astronomy Teaching

TÜRK, Cumhur; KALKAN, Hüseyin;
Open Access
  • Published: 08 Jun 2017
  • Publisher: Mustafa YİĞİTOĞLU
Abstract
Bu çalışmada astronomiöğretiminde yaygın olarak kullanılan sanal gerçeklik programlarıyla öğretim(SGÖ) ile fiziksel[1]modellerle öğretim (FMÖ) yöntemlerinin etkililiği deneysel olarak karşılaştırılmıştır.Çalışma gerçek deneme modellerinden yarı-deneysel yapıdaolup,Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenimgörmekte olan 106 Fen Bilimleri öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Veritoplama aracı olarak araştırmacılar tarafından daha önce geliştirilmiş olanAstronomi Başarı Testi (ABT) kullanılmıştır. FMÖve SGÖ gruplarının kendi içinde ABT puanlarının ölçümlere göre anlamlı şekildedeğişip değişmediğini belirlemek için parametrik a...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Astronomy,Virtual Reality,Physical Model,Alternative Concept,Achievement, Astronomi,sanal gerçeklik,fiziksel model,alternatif kavram,başarı
Any information missing or wrong?Report an Issue