publication . Article . 2015

DEVELOPING VISUAL PRESENTATION ATTITUDE RUBRIC: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

ATEŞ, Hatice KADIOĞLU; ADA, Sefer; BAYSAL, Z. Nurdan;
Open Access
  • Published: 01 Jun 2015
  • Publisher: Akademik Bakış
Abstract
Bu çalışmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin görsel sunu yapmaya ilişkin tutumlarını ölçmeyi hedefleyen geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubu Đstanbul ili, Esenler ilçesine bağlı bir resmi okulun dördüncü sınıfında okuyan toplam 218 öğrenciden oluşturmaktadır. Ölçme aracı oluşturulurken alanında uzman altı öğretim üyesinin görüşleri alınarak 34 maddelik ölçme aracı hazırlanmıştır. Maddelerle ilgili cevaplar dörtlü likert tipi hazırlanan cevap anahtarına işaretlenmiştir. Ölçme aracının geçerlik çalışması için faktör analizi tekniği kullanılmıştır. Faktör analizi yapmadan önce ise Kaiser– Meyer-Olkin testi v...
Subjects
free text keywords: Visual Presentation, Attitude, Rubric., Analysis, Consistency, Görsel Sunu, Tutum, Ölçek, Analiz, Tutarlılık
Any information missing or wrong?Report an Issue