GÖRSEL SUNU TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Article OPEN
ATEŞ, Hatice KADIOĞLU; ADA, Sefer; BAYSAL, Z. Nurdan;
(2015)
  • Publisher: Akademik Bakış
  • Journal: issn: 1694-528X, eissn: 1694-528X
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Visual Presentation, Attitude, Rubric., Analysis, Consistency | Görsel Sunu, Tutum, Ölçek, Analiz, Tutarlılık

Bu çalışmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin görsel sunu yapmaya ilişkin tutumlarını ölçmeyi hedefleyen geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubu Đstanbul ili, Esenler ilçesine bağlı bir resmi okulun dördüncü sınıfınd... View more
Share - Bookmark