Avantaj ve Dezavantajları Açısından Gerçeğe Uygun Değer ile Maliyet Değeri Muhasebesinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Article OPEN
Arı, Mustafa; Yılmaz, Rıfat;
(2015)
  • Publisher: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
  • Journal: issn: 2146-3042, eissn: 2146-3042
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Identifiers: doi: 10.25095/mufad.396522
  • Subject: Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi, Tarihi Maliyet Değeri Muhasebesi, Finansal İstikrar, Finansal Bilgilerin Güvenirliliği. | Fair Value Accounting, Historical Cost Accounting ̧ Financial Stability, Reliability of Financial Information.

Bu çalışmada Tarihi maliyet değeri muhasebesi ve gerçeğe uygun değer muhasebesinin olumlu ve olumsuz yanları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Tarihi maliyet değeri muhasebesi ve gerçeğe uygun değer muhasebesine göre üretilmiş olan bilgilerin; bilgi kullanıcıları aç... View more
Share - Bookmark