ÖRGÜTSEL MUHALEFET

Article OPEN
YILDIZ, Kaya;
(2014)
  • Publisher: Akademik Bakış
  • Journal: issn: 1694-528X, eissn: 1694-528X
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Dissent, Organizational Dissent, Articulated Dissent, Implicit Dissent, Whistleblowing | Muhalefet, Örgütsel Muhalefet, Açık Muhalefet, Örtük Muhalefet, Haber Uçurma

Bu araştırmanın amacı ilkokullarda görev yapan öğretmenlerinin örgütsel muhalefet algılarını belirlenmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 öğretim yılında Bolu ili merkez ilçe sınırlarında yer alan ilkokullarda görev yapan 171 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. ... View more
Share - Bookmark