İngilizce Öğretiminde ve Öğreniminde Türkiye İçin İnovatif Bir Teknik: Boray Tekniği (BT)

Article OPEN
KIRKIÇ, Kamil Arif ; BORAY, Taner (2017)
 • Publisher: Sabri Sidekli
 • Journal: (issn: 2149-7702, eissn: 2587-0718)
 • Subject: Boray Tekniği,İngilizce Öğrenme Tekniği,İngilizce Öğretme Tekniği | Boray Technique,English Learning Technique,English Teaching Technique

Yirmi birinci yüzyılda küreselleşen dünyanın, zorunlu olarak gelişeniletişim ağları, İngilizce iletişim kurmayı gerekli hale getirmiştir.  Küreselleşen dünyada, İngilizcenin yaygınolarak kullanılıyor olması, ülkelerin eğitim sistemlerindeki okullarınprogramlarında da İngilizce dersinin ilkokuldan Yükseköğrenimin sonuna kadaryer almasını gerekli kılmıştır. Ülkemizde de Cumhuriyetin kurulmasından sonraİngilizce öğretimi konusunda farklı yaklaşımlar ve programlar uygulanmayaçalışılmıştır. Ancak oldukça önem verilen bir alan olmasına rağmen ülkemizdeİngilizce öğreniminde öğrencilerin İngilizceyi kullanım düzeyleri açısındanistenilen hedeflere ulaşmaları mümkün olmamıştır. Anaokulundan, ilkokuldanitibaren öğrenme ve iletişim kurma bakımından uzun yıllar İngilizce öğrenimigören öğrencilerin, bu süreç sonunda İngilizce kullanımında iletişimbecerilerinde, özellikle konuşma becerisinde yeterli olmadıkları görülmektedir.BT (Boray Tekniği) öğrencilerin İngilizceyi öğrenebilmeleri için geliştirilmişve ülkemizde İngilizce öğrenmeye çalışanların özellikle konuşma becerilerinigeliştirerek İngilizce öğrenmelerini sağlayan, ülkemize özgü ve oldukça yenibir İngilizce öğrenme tekniğidir.  BorayTekniği, Türkiye’de bugüne kadar, anlıyorum ancak konuşamıyorum düzeyine gelentüm öğrencilerin konuşabilmesini sağlamayı hedeflemektedir. İngilizce öğrenmeyebaşlayan yedi yaşından itibaren tüm öğrencilerin İngilizce öğrenme süreçlerini,konuşma alanı da dahil olmak üzere başarılı kılacak bir araç olarak, tümilgililerin kullanımına sunulmuş etkin bir İngilizce öğrenme ve öğretmetekniğidir. Boray Tekniğinin nasıl bir teknik olduğunun sunulması bu çalışmanıntemel amacıdır. Çalışmanın önemi, İngilizce öğretim alanına yeni bir tekniğinsunulması ile ilgilidir. Bu makalede açıklanan Boray Tekniği Türkiye’de, İngilizceöğretiminde uzun yıllardır var olan “Anlıyorum ama konuşamıyorum” problemineçözüm olmak üzere tasarlanmıştır. Boray tekniği ile ilgili çalışmalar son beşyıldır farklı düzeydeki okul ortamlarında yapılmaya devam etmektedir.Çalışmalar Boray Tekniğinin, hem bilişsel hem duygusal alanlarda İngilizceöğrencilerini nasıl etkilediği üzerinedir.
 • Metrics
  5
  views in OpenAIRE
  0
  views in local repository
  0
  downloads in local repository
Share - Bookmark