Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ile Konteyner Terminallerinde Maliyet Analizi

Article OPEN
Yaşar, R. Şebnem;
(2017)
  • Publisher: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
  • Journal: issn: 2146-3042, eissn: 2146-3042
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.25095/mufad.396752
  • Subject: Time-Driven Activity Based Costing, Activity Based Costing, Port Operating Costs, Container Terminal Costs. | Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Liman İşletme Maliyetleri, Konteyner Terminali Maliyetleri.

“Deniz taşımacılığının sanayileşmesi” olarak da adlandırılan “konteyner taşımacılığı”, sunduğu çok sayıda teknik ve ekonomik avantajlardan dolayı dünya ticaretinde çok önemli bir yer edinmiş; buna bağlı olarak da konteyner terminallerinin önemi hızla artmıştır. Konteyne... View more
Share - Bookmark